Oddelenie ekonomických a finančných modelov KAMŠ FMFI UK

Výskum

Vedecký výskum oddelenia sa orientuje na výskum v oblasti
  • finančnej matematiky,
  • parciálnych diferenciálnych rovníc,
  • matematického programovania,
  • teórie optimálneho riadenia,
  • vedecko-technických výpočtov.
2013-2016: účasť na medzinárodnom projekte STRIKE - Novel Methods in Computational Finance v rámci 7. rámcového programu EÚ, vedúci grantu: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

2015-2017: Vega grant Riešenie inverzných problémov s variačnou štruktúrou metódami nelineárnej optimalizácie, vedúci grantu: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Študijné programy

Študijné programy v odbore 9.1.9 Aplikovaná matematika:

  • Ekonomicka a finančná matematika (bakalársky program)
  • Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie (magisterský program)
  • Aplikovaná matematika (doktorandský program)
Vo februári 2013 začína projekt zo štrukturálnych fondov konverzie magisterského štúdia EFM do angličtiny a pilotná výučba.

Iniciatívou absolventov je založenie občianskeho združenia ZA EFM, ktorého hlavným cieľom je systematická podpora vzdelávania formou podpory aktivít študentov EFM a odboru ako takého.

Kontakt

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského
842 48 Bratislava
Tel: + 421-2-602 95 182 Fax: + 421-2-654 25 882

GPS súradnice: 48°09'04.26 N, 17°04'12.93 E
(vchod do budov F1, F2 - dekanát)

Návod, ako sa dostať na fakultu použitím MHD, je spolu s fotografiami na podstánke Kontakt.


View Larger Map