Oddelenie ekonomických a finančných modelov KAMŠ FMFI UK

Oddelenie EFM

Oddelenie ekonomických a finančných modelov je súčasťou Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Ľudia

Vedúca oddelenia:
doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.
E-mail: halicka@fmph.uniba.sk

Učitelia:
doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.
Dr. Zuzana Chladná
doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.
Mgr. Soňa Kilianová, PhD.
doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.
RNDr. Igor Odrobina, CSc.
doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.
doc. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.
Mgr. Jana Szolgayová, PhD.
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
doc. RNDr. Mária Trnovská, PhD.

Externí učitelia:
prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.
Mgr. Ing. Pavol Jurča, PhD.

Doktorandi:
Mgr. Terézia Fulová
Mgr. Tatiana Jašurková
Mgr. Róbert Kukumberg

Výskum

Vedecký výskum oddelenia sa orientuje na výskum v oblasti
  • finančnej matematiky,
  • parciálnych diferenciálnych rovníc,
  • matematického programovania,
  • teórie optimálneho riadenia,
  • vedecko-technických výpočtov.

2013-2017: Projekt agentúry APVV: projekt medzi FMFI UK a JLF UK v Martine Biomatematické modelovanie a vyhodnocovanie indikátorov očkovania a ich vplyvu na epidemiologickú situáciu vybraných ochorení preventabilných očkovaním (EPIBIOMAT), vedúci grantu: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

2015-2017: Vega grant Riešenie inverzných problémov s variačnou štruktúrou metódami nelineárnej optimalizácie, vedúci grantu: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

2016-2018: Vega grant Kvantitatívna analýza modelov úrokových mier v podmienkach eurozóny a pristupujúcich krajín a jej aplikácie, vedúci grantu: doc. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.

Študijné programy

Študijné programy v odbore 9.1.9 Aplikovaná matematika:

  • Ekonomicka a finančná matematika (bakalársky program)
  • Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie (magisterský program)
  • Aplikovaná matematika (doktorandský program)
Vo februári 2013 začína projekt zo štrukturálnych fondov konverzie magisterského štúdia EFM do angličtiny a pilotná výučba.

Iniciatívou absolventov je založenie občianskeho združenia ZA EFM, ktorého hlavným cieľom je systematická podpora vzdelávania formou podpory aktivít študentov EFM a odboru ako takého.

Kontakt

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského
842 48 Bratislava
Tel: + 421-2-602 95 182 Fax: + 421-2-654 25 882

GPS súradnice: 48°09'04.26 N, 17°04'12.93 E
(vchod do budov F1, F2 - dekanát)

Návod, ako sa dostať na fakultu použitím MHD, je spolu s fotografiami na podstánke Kontakt.


View Larger Map