Pavel Brunovský

 


Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky,

 

Vzdelanie a vedecké stupne:

  • Prírodovedecká fakulta UK, odbor matematická analýza 1958
  • CSc. 1964
  • DrSc. 1978
  • Doc. 1990
  • Prof. 1991

 

Pracoviská v misulosti:

  • Ústav technickej kybernetiky SAV 1959 – 1970 (programovanie analógových počítačov, vedecká ašpirantúra, vedecká výskum v teórii riadenia)
  • Matematický ústav SAV 1970 – 1974 (vedecký výskum v teórii riadených a dynamických systémov)
  • Ústav aplikovanej matematiky FMFI UK od 1974 (vedecký výskum v teórii riadených a dynamických systémov, pedagogická činnosť)
  • Katedra ekonomických a finančných modelov FMFI UK (gestor študijného zamerania „Ekonomická a finančná matematika“, vedenie „Centra pre ekonómiu a financie UK“ a jeho seminára, výučba a vedenie diplomových prác)

 

Najvýznamnejšie vedecké výsledky :

 

(Brunovského) kánonická forma pre lineárne riadené systémy. Klasifikácia typických bifurkácií jednoparametrických diskrétnych dynamických systémov. Regularita syntézy optimálneho riadenia pre dôležité triedy úloh (pozvaná prednáška na Svetovom kongrese matematikov 1978). Štruktúra atraktora jednorozmernej reakčno-difúznej rovnice. Genericita Morseovej-Smaleovej vlastnosti pre reakčno-difúzne a tlmené hyperbolické rovnice.

 

Vybrané publikácie:

 

·       A classification of linear controllable systems. Kybernetika 6(1970), 173-178

·       On one-parameter families of diffeomorphisms.  Comm. Math. Univ. Carolinae

·       I: 10(1970), 559-582, II: 12(1971), 765-784

·       On the structure of optimal feedback systems. Proc. ICM 1978, O. Lehto ed.,Helsinki 1980, 842-846

·       Connecting orbits in scalar reaction-diffusion equations (co-author B. Fiedler). Dynamics Reported 1(1988), 57-89, II. J. Diff. Eq. 81(1989), 06-135

·       Optimal catalyst pellet activity distributions for deactivating systems (co-authors A. Brunovská, M. Morbidelli). Chem. Eng. Sci. 45(1990), 917-925

·       Explanation of spurt for a non-Newtonian fluid by a diffusion term (co-author D. Sevcovic). Quarterly of Applied Math. 52(1994), 401-426

·       S-shaped bifurcation of a singularly perturbed boundary value problem. J. Diff. Eqns. 145(1998), 52-100

·       Genericity of the Morse-Smale property for damped hyperbolic equations (coauthor G. Raugel), Journal of Dynamics and Differential Equations 15(2003), 571-658

·       On a model of a currency exchange rate - local stability and periodic solutions (coauthors A. Erdélyi, H.-O. Walther), Journal of Dynamics and Differential Equations 16(2004),393-432

·       Optimal trade execution under endogeneous pressure to liquidate: Theory and numerical solutions (co-authors A. Černý, J. Komadel),  European Journal  of Operational Research, in press

 

 


Učebné texty na webe: