INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Kód: 1-EFM-550_15 Názov predmetu: Vybrané partie z matematickej analýzy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 (Prednáška)
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
ekonomická a finančná matematika
3/Z
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
1-EFM-250_00 Matematická analýza (4)

Vylučujúce predmety:
1-EFM-550_00

Podmienky absolvovania predmetu:

Priebežné hodnotenie: dve písomné previerky s rovnakým počtom bodov

Orientačná stupnica hodnotenia: A 90%, B 80%, C 70%, D 60%, E 50%

Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:

Absolvovaním predmetu si študenti rozšíria znalosti z matematickej analýzy o teóriu miery a Lebesgueovho integrálu. K najdôležitejším získaným znalostiam patria vety o limitných prechodoch a ich použitie (napr. derivovanie integrálu závislého na parametri) a základné vlastnosti Lebesgueových priestorov (úplnosť, hustota hladkých funkcií).

Stručná osnova predmetu:

Motivačné príklady. Sigma-algebry a ich generátory, borelovské množiny. Miera a jej vlastnosti. Vonkajšia miera. Carathéodoryho veta. Lebesgueova miera. Merateľné a jednoduché funkcie. Jegorovova veta. Vybudovanie Lebesgueovho integrálu. Vety o limitných prechodoch. Derivovanie integrálu závislého na parametri. Lebesgueove priestory. Súčin mier, Fubiniho veta.

Odporúčaná literatúra:

Míra a integrál / Jaroslav Lukeš, Jan Malý. Praha : Karolinum, 2002

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický
Poznámky:
Vyučujúci:
prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.
Dátum poslednej zmeny: 24.04.2015
Schválil: doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.