doc. RNDr. Karol Pastor, CSc.


DEMOGRAFIA - DEMOGRAPHY


 • Pastor, K.: Religiozita ako demografický faktor. Slovenská štatistika a demografia 4, 1994, č. 1, s. 13-23.
 • Pastor, K.: Výpovedná hodnota štatistických údajov o religiozite. Demografie 36, 1994, č. 3, s. 173-180.
 • Pastor, K.: Súčasný populačný vývoj na Slovensku a demografické teórie. Slovenská štatistika a demografia 7, 1997, č. 4, s. 45-58.
 • Matulník, J., Pastor, K.: Pokles pôrodnosti na Slovensku ako deviácia a ako výskumný problém. Sociológia 29, 1997, č.5, s. 549 - 562. Popindex 64:30277
 • Pastor, K.: Patterns of Demographic Behaviour and Future of Europe. In: Glasa, J. - Klepanec, J.R.(eds.): Health care under stress. Institute of medical ethics and bioethics, Charis, Bratislava 1998, pp. 107 - 116.
 • Pastor, K.: Druhá demografická revolúcia. Slávnostná konferencia 30 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti, Bratislava 26.3.1998. Zborník. SŠDS Bratislava 1998, s. 34 - 36.
 • Pastor, K.: Social and Demographic Determinants of Abortion. (40-years' Experience in Slovakia). Medical ethics & Bioethics 5, 1998, No. 1, p. 6-9.
 • Pastor, K.: Determinants of abortion rate: Slovak Republic data, 1958-1997. European Populations: Unity in Diversity. European Population Conference, The Hague, 30 Aug - 3 Sept 1999. Book of Abstracts. EAPS The Hague 1999, pp. 69-70.
 • Pastor, K.: Teaching demography at Slovak universities. In: Nauczanie demografii w szkolach wyzszych w swietle potrzeb dnia dzisiejszego. Materialy na konferencje Lódž 23-24.9. 1999. Wydawnictwo Uniwersitetu Lódzkiego. Lódž 1999, s. 50 - 56.
 • Pastor, K.: Spresnený výpočet skrátených úmrtnostných tabuliek. 8. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika, Bratislava 7. - 8. 12. 2000. Zborník príspevkov. SŠDS Bratislava 2000, s. 65 - 69.
 • Hradocky, A., Pastor, K.: Empfangnisverhütung: Eine Alternative zur Abtreibung? Eine kritische Untersuchung. In: Sübmuth, R. (Hrsg.): Empfangnisverhütung. Fakten, Hintergründe, Zusammenhänge. Hänssler, Holzgerlingen 2000, S. 649 - 678.
 • Pastor, K.: Sobášnosť. Rozvodovosť. In: Vaňo, B. (ed.): Populačný vývoj v Slovenskej republike 1999. VDC, Infostat Bratislava 2000, s. 17 - 32. (Nuptiality. Divorce. In: Vaňo, B. (ed.): Population Development in the Slovak republic 1999. Demographic Research Centre, Institute of Informatics and Statistics, Bratislava 2000, pp. 17 - 31.
 • Pastor, K.: Metodologické problémy výskumov populačnej klímy. In: Ritomský, A., Imrichovičová, M. (eds.): Súčasné trendy v analýze sociologických údajov. Honner, Martin 2001, s.45-56.
 • Pastor, K.: Influence of economic factors on the fertility decline in Slovakia in 1990's. In: Changes of Fertility in Countries with Transitive Economy. 2nd Czech-Polish Seminar, Prague 7-8 September 2001, University of Economics Prague, pp.91-97.
 • Pastor, K.: Zmeny demografického správania na Slovensku po roku 1990 podľa okresov. In: Súčasný populačný vývoj na Slovensku v európskom kontexte. 8. demografická konferencia, Rajecké Teplice 10.-12. 9. 2001. Zborník príspevkov, SŠDS Bratislava 2001, s. 151-155.
 • Pastor, K.: Sezonalita a nepravidelnosti vo vývoji mesačných počtov narodených na Slovensku. Slovenská štatistika a demografia 13, 2003, č. 3, s. 71-83.
 • Pastor, K.: Changes in fertile and marital behaviour in Slovakia after 1990. Analysis based on district data. European Populations: Challenges and Opportunities. European Population Conference 2003. Warsaw, 26 - 30 Aug 2003. Book of Abstracts. Statistical Publishing Establishment, Warsaw 2003. p. 213.
 • Matulník, J., Ritomský, A., Pastor, K.: Makrospoločenské faktory súčasného vývoja pôrodnosti na Slovensku. Sociológia 35, 2003, č. 4, s. 307 - 332.
 • Matulník, J., Ritomský, A., Pastor, K.: Analýza makrospoločenských faktorov súčasného vývoja pôrodnosti na Slovensku. FH TU, Trnava, 2003. 230 s.
 • Matulník, J., Ritomský, A., Pastor, K.: Postoje k manželstvu a mimomanželskému spolužitiu na Slovensku. Česko-slovenské sociologické dny, Praha 10.-12.5.2004. Sborník z konference. SÚ AV CR, Praha 2004, s. 35-50.
 • Pastor, K.: Čo vlastne tvrdil Malthus? Forum metricum Slovacum. Tom VIII. SŠDS 2004, s. 3-16.
 • Pastor, K.: Rodina, manželstvo a populačný vývoj. In: Rodina na prelome tisícročia. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie 16. - 17. máj 2005, Bratislava. FSVZ UKF Nitra, SŠPR Bratislava, s. 540-549.
 • Pastor, K.: Demografické dôsledky zmien demografického správania. Zamýšlaná plodnosť. In: Matulník, J. a kol.: Analýza sociálnych a zdravotných dôsledkov zmien demografického správania na Slovensku. FF TU v Trnave, Trnava 2006, s. 22-39.
 • Marenčáková, J., Pastor, K.: Kap. 2.2. Časová diferencovanosť prirodzeného pohybu obyvateľstva. In: Mládek, J. Kusendová, D., Marenčáková, J., Podolák, P., Vaňo, B.: Demografická analýza Slovenska. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2006, s. 27-44. (Demographical Analysis of Slovakia. Bratislava, UK 2006).
 • Pastor, K.: Ideové zmeny ako príčina a dôsledok demografického vývoja. In: Slovensko v nových kontextoch - výzva pre sociologickú vedu. Zborník referátov z výročnej konferencie SSS, Nitra 17.-18. marec 2006. SSS, Nitra 2007, s. 162-169.
 • Fraštacká, Z., Pastor, K.: Postoje slovenských vysokoškoláčok k antikoncepcii. Výsledky výskumu. Forum statisticum Slovacum 5, 2009, č. 5, s. 37-42.
 • Pastor, K.: Trendy vo vývoji rozvodovosti. Forum statisticum Slovacum VII, 2011, č. 6, s. 137-142.