doc. RNDr. Karol Pastor, CSc.


RODINNÁ POLITIKA - FAMILY POLICY


 • Hradocký, A., Pastor, K.: Bevölkerungspolitik in Ost und West nach der Wende. In: N. Zwicky- Aeberhard, A. Zurfluh, (Hg.): Bevölkerung und Entwicklung: Kongreßakten. VKAS Jahrestagung 1995, Stans (Schweiz), 10.-12.11.1995. Thesis Verlag Zürich 1997, S. 123-132.
 • Pastor, K.: Potrat a demokracia. Listy, 11, 1998, č. 4, s. 22-23.
 • Pastor, K.: Cirkev a reprodukčné práva. RAN 2, 1999, č.1, s. 49 - 54.
 • Pastor, K.: Životná úroveň ako faktor pôrodnosti. Rodina a problémy zamestnanosti. Zborník referátov z konferencie 23.5.1999. SSRZR Bratislava 1999, s. 17-21.
 • Pastor, K.: Demografický vývoj Európy. Konferencia "Áno pre rodinu". Nadácia Antona Tunegu, KDH, Bratislava 6.10.2000. Zborník, s. 39-41.
 • Pastor, K.: Účinnosť rodinnej politiky. Rodina a zodpovedné rodičovstvo dnes, 2, č. 1 (február 2001), s. 8-13.
 • Pastor, K.: Zodpovednosť a rodinná politika. RAN 4, 2001, č.1, s. 63 - 69.
 • Pastor, K.: Podoby rodinnej politiky. Mozaika rodiny. Príspevky a závery z konferencií. MSŠR, Bratislava 2001, s. 4-5.
 • Pastor, K.: Cesty pre rodinu. SME 25.10.2001, roč. 9, č. 246, s. 6.
 • Pastor, K.: Tie najprirodzenejšie práva detí. Rodinné spoločenstvo, roč. 18, 2002, č. 5, s. 6.
 • Pastor, K.: Pour une politique de la famille en temps de crise. Horizons et débats, octobre 2002, No 14/15, p. 14.
 • Pastor, K.: Rodina a rodinná politika v druhej demografickej revolúcii. In: Matulník, J., Minichová, M., Vavrová, Z. (Eds.): Rodina v ohrození - výzva pre sociálne vedy. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie Problémy a perspektívy filozofických, humanitných a sociálnych vied, Modra 29.-30.4.2002. Katedra sociológie FH TU, Trnava 2002, s. 30-41.
 • Pastor, K.: Manželstvo - základ rodiny. Viera a život XIV, 2004, č. 4, s. 361-369.
 • Pastor, K.: Reprodukčné zdravie - nový pojem v politike. Impulz 2, 2006, č. 1, s. 48-55.
 • Pastor, K.: Migrácia a populačný vývoj v dokumentoch EU. Forum statisticum Slovacum 3, 2007, č. 3, s. 181-185.
 • Pastor, K.: Pokus o nájdenie spravodlivého dôchodkového systému. Forum statisticum Slovacum 4, 2008, č. 6, s. 129-133.
 • Pastor, K.: Demografické trendy a rodina. Impulz 4, 2008, č. 3, s. 53-65.
 • Pastor, K.: Inštitúcia manželstva v dnešnej spoločnosti. In: Mikloško, J. a kol.: Quo vadis, slovenská rodina. SPDDD Úsmev ako dar. Bratislava 2012, s. 23-32.