doc. RNDr. Karol Pastor, CSc.


MATEMATIKA, ŠTATISTIKA A EKONOMICKÉ APLIKÁCIE
MATHEMATICS, STATISTICS AND ECONOMIC APPLICATIONS


 • Pastor, K.: Matematická ekonómia. MFF UK Bratislava, 1984. 104 strán.
 • Wawruch, A., Pastor, K., Kyš, P.: Matematicko - ekonomické modelovanie. MFF UK Bratislava, 1985. 116 strán.
 • Pastor, K.: Minimal parametrizations of single input linear dynamical systems. Int. Journal of Control 41, 1985, p. 1157-1174.
 • Pastor, K.: A simple macroeconomic model with ecological technical progress. Ekonomicko- matematický obzor 22, 1986, p. 320-327.
 • Pastor, K., Raučinová, E.: Parametrizácia úmrtnostných tabuliek a jej použitie v regionálnom plánovaní. AFRNUC Formatio et protectio naturae XV, 1991, s. 119-126.
 • Pastor, K.: Odhad početností z kumulovaných údajov. Štatistické metódy v bankovníctve, finančníctve a poisťovníctve. Donovaly 8.-10.5.1996. Zborník príspevkov z 8. slovenskej štatistickej konferencie s medzinárodnou účasťou. SŠDS 1996, s. 93 - 98.
 • Pastor, K.: Lineárny algoritmus pre vyhladzovanie histogramu. Slovenské štatistické dni 1996, Bratislava 12. a 13. septembra 1996. Zborník prednášok, SŠDS Bratislava 1996, s. 29 - 33.
 • Pastor, K.: Graduačné formuly v programe STATGRAPHICS. 7. seminár Výpočtová štatistika, Bratislava 3.-4.12.1998. Zborník príspevkov. SŠDS Bratislava 1998, s. 72-76.
 • Pastor, K.: Economic Determinants of Fertility Changes, Slovak Republic Data 1990-1996. Acta oeconomica No 6. Aplications of Mathematics and Statistics in Economy. Banská Bystrica 2000, p. 133-142.
 • Pastor, K.: Poznámky ku konštrukcii skrátených úmrtnostných tabuliek. Poistná matematika v teórii a praxi. Bratislava 15.11.2001. Zborník príspevkov z 3. vedeckého seminára. KM FHI EU a SSA, Bratislava 2001, s. 79-85.
 • Pastor, K.: Intervaly spoľahlivosti pre pravdepodobnosť zriedkavých javov a ich použitie v praxi. Zborník príspevkov konferencie Prastan 2002, Bratislava 23.-24.10.2002. SŠDS Bratislava 2002, s. 50-56.
 • Pastor, K.: Zmeny trendu v sezónnych časových radoch - aplikácia na demografické dáta. In: Antoch, J., Dohnal, G., Štěpán, J. (eds.): Výuka statistiky v České Republice II. Sborník prací semináře STAKAN, konaného ve dnech 23.-25.5.2003 v Bystřici pod Hostýnem. ČSS, Praha 2004, s. 73-84.
 • Pastor, K.: Kubický model pre graduáciu úmrtnostných tabuliek. 12. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika, Bratislava 4.-5.12.2003. Zborník príspevkov. SŠDS Bratislava 2003, s. 88-93.
 • Pastor, K.: Interpolačné metódy na dezagregáciu sumovaných údajov In: Poistná matematika v teórii a praxi. Bratislava 11.11.2005. Zborník príspevkov 5. vedeckého seminára. KM FHI EU Bratislava, SSA, 2005, s. 61-67.
 • Pastor, K.: Váhy polynomických klzavých priemerov. Forum statisticum Slovacum 2, 2006, č. 1, s. 61-67.
 • Pastor, K., Simonidesová, J.: Vzťahy medzi podrobnou a skrátenou úmrtnostnou tabuľkou. Forum statisticum Slovacum 2, 2006, č. 5, s. 113-118.
 • Pastor, K.: A cubic model for graduation of life tables. Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics (JAMSI) 3, 2007, No. 2, pp. 225-236.
 • Pastor, K.: Matematické modely špecifických mier plodnosti. Forum statisticum Slovacum IX, 2013, č. 1, s. 71-75.