doc. RNDr. Rastislav Potocký, CSc.


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version

Modely v životnom a neživotnom poistení


POTOCKÝ, R. (2012) Modely v životnom a neživotnom poistení. Prvé vydanie. Bratislava, STATIS, 2012.
ISBN 978-80-85659-71-9.

Obsah knihy

Info: potocky@fmph.uniba.sk


Výuka

  Zimný semester
 • Poistná matematika (1) [1-PMA-310, Z, P2+C2, 5 kreditov]
 • Teória investícií a manažmentu [1-PMA-770, Z, P2, 3 kredity]
 • Poisťovníctvo [2-EFM-201, Z, P4, 6 kreditov]
 • Viacrozmerné štatistické analýzy (1) [2-PMS-115, Z, P2+C2, 5 kreditov]
 • Pravdepodobnostné modelovanie v poisťovníctve [3-MAM-019, Z, S2, 10 kreditov]
 • Seminár z poistnej matematiky [DRS001, Z, S2]

  Letný semester
 • Poistná matematika (2) [1-PMA-320, L, P2+C2, 5 kreditov]
 • Matematická štatistika [1-PMA-550, L, P4, 5 kreditov]
 • Seminár z poistnej matematiky [DRS001, L, S2]

Aktuálne rozvrhy


Pracovné zaradenie a funkčná náplň

 • 1970-1980 asistent, odborný asistent PFUK, Katedra štatistiky a numerických metód
 • 1980-1986 odborný asistent Matematicko-fyzikálnej fakulty UK
 • 1986-2003 docent MFF UK (FMFI UK od r. 2001)
 • 2003- mimoriadny profesor FMFI UK

Absolvované kurzy

 • 1993, 1995, 1996: Kurz poisťovníctva a finančníctva na Chartered Insurance Institute (Coll. of Insurance), Sevenoaks, Anglicko
 • 1971, 1972, 1973: Postgraduálny kurz vysokoškolskej pedagogiky na Filozofickej fakulte UK

Pedagogická činnosť

 • Vedenie prednášok a seminárov, skúšanie na štátnych skúškach, diplomové a záverečné práce:
  • Prednášky z odboru Pravdepodobnosť a matematická štatistika.
  • Prednášky študijného programu Poistná matematika.
  • Prednášky z odboru Ekonomická a finančná matematika.
  • Semináre zo štatistiky a poistnej matematiky.
  • Predseda komisie pre štátne záverečné skúšky zamerania Poistná matematika, člen 2 komisií pre štátne záverečné skúšky, 3 komisií pre doktorandské štúdium (1 z nich na FHI EU v Bratislave) a komisie pre bakalárske štúdium. Predseda komisie pre rigorózne skúšky v odbore Pravdepodobnosť a matematická štatistika.
 • Vedenie doktorandov: Školiteľ vedeckých ašpirantov resp. doktorandov od roku 1987. Ašpiranti: To Van Ban: ašpirant od roku 1987 do 1990. Práca úspešne obhájená v decembri 1990. Dr. Marta Urbaníková: ašpirantka od roku 1990 do roku 1994. Práca úspešne obhájená v apríli 1995. Gábor Szűcs: doktorand od roku 2011 do roku 2015. Práca úspešne obhájená v auguste 2015.
 • Garantovanie študijných programov: Od roku 1992 gestor a od roku 2004 garant akreditovaného študijného programu Poistná matematika na MFF UK . Člen gestorskej rady programu Ekonomická a finančná matematika.
 • Tvorba študijných materiálov: autor a spoluautor 3 vysokoškolských učebníc, 3 vysokoškolských skrípt.
 • Člen Vedeckej rady FHI EU v Bratislave v období 1995-1997.

Výskum a publikačná činnosť ( Vybrané publikácie )

 • Zákony veľkých čísel v Banachovych priestoroch a zväzoch
 • Oblasti spoľahlivosti v nelineárnych regresných modeloch
 • Poistné metódy v prípade náhodnej úrokovej miery

Organizačná činnosť

 • Predseda Komisie pre aktuárske skúšky pri Úrade pre finančný trh
 • Člen Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti
 • Zakladajúci člen Slovenskej aktuárskej spoločnosti a člen jej výkonnej rady
 • Člen redakčnej rady časopisu Slovenská štatistika a demografia
 • Medzinárodná konferencia "Miera a integrál v usporiadaných priestoroch", Bratislava 1980 - tajomník organizačného výboru
 • Seminár "Úloha finančnej a poistnej matematiky v podmienkach prechodu na trhové hospodárstvo", Bratislava 1994 - predseda organizačného výboru
 • Vedúci seminára "Matematická štatistika" na MFF UK v rokoch 1980-1989
 • Vedúci seminára "Poistná matematika" na FMFI od roku 1993 doteraz

Kontakt

 • Adresa:
      Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
      Univerzita Komenského
      Mlynská dolina
      842 48 Bratislava 4
 • Kancelária: M 242
 • Email: potocky@fmph.uniba.sk