Charakteristika člena SAS


 1. Meno a priezvisko:

  Dušan Hovorka

  Vedecké a vedecko-pedagogické hodnosti:

  RNDr., DrSc., prof.

  Deň, mesiac, rok a miesto narodenia:

  22. augusta 1933, Zvolen

  Domáca adresa:

  Zálužická 7, 82101 Bratislava, tel.: 43332833

  Názov, adresa pracoviska (telefón, fax):

  Katedra mineralógie a petrológie,
  Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského,
  Mlynská dolina,
  84215 Bratislava,
  tel.: 6029629, fax: 60296293,
  e-mail:   hovorka@fns.uniba.sk

  Funkcia na pracovisku a v odborných spoločnostiach:

  profesor

 2. Vedný odbor:

  petrológia

  Špecializácia:

  petrológia eruptívnych a metamorfovaných hornín

 3. Hlavné vedecké výsledky:
  • na základe štúdia xenolitov v mladokenozoických alkalických bazaltoch definovanie látkového zloženia vrchného plášťa Zeme v oblasti strednej Európy
  • definovanie priebehu a pT podmienok migmatitizácia amfibolitov Karpát
  • definovanie pT parametrov alpínskej metamorfnej rekryštalizácie predkarbónskych komplexov centralíd Západných Karpát
  • rozčlenenie mladokenozoických bazaltov strednej Európy na dve genetické série: a) alkalickú a b) vápenato-alkalickú
  • definovanie surovinovej potencie (Ni, Cr, Cu, Co, chryzotilový azbest, mastenec) ultrabázických telies rôznych genetických typov Karpát
  • iniciovanie štúdia predmetamorfného protolitu staropaleozoickcých komplexov Karpát
  • etablovanie v SR nového interdisciplinárneho nasmerovania vedeckého výskumu (predhistorické vedy vs. geovedy) známeho pod označením petroarcheológia, resp. archeometria

 4. Publikačná činnosť:

  Knižné monografie: 5
  Vysokoškolské skriptá: 4
  Pôvodné vedecké publikácie (CC + non CC): 136
  Ohlasy : vyše 650 (SCI + non SCI)

 5. Pedagogická činnosť:

  Kurzy petrológie eruptívnych a metamorfovaných hornín pre všetky 3 stupne univerzitného štúdia. Kurzy "petrografie" pre negeologické formy štúdia. Kurzy genetickej mikroskopie eruptívnych a metamorfovaných hornín. Kurz petrológie bázických a ultrabázických hornín pre doktorandov Chalmers Tekniska Hogskola v Goteborgu (Švédsko) (2 týždne - 1984). Konzultant terénnych kurzov z vulkanológie pre poslucháčov švédskych univerzít na vulkánoch Egejského mora (2x2 týždne: 1994, 1996)

 6. Iné aktivity:
  • predseda komisie pre obhajoby doktorských dizertácií (DrSc.) v geologických vedných odboroch (1995 - trvá)
  • člen predsedníctva Slovenskej komisie UNESCO pri MZV SR (1994 - trvá)
  • predseda Národného geologického komitétu ČSFR (l990-1992) a Národného geologického komitétu Slovenskej republiky (1993 - 2000)
  • expert Technoexportu Praha (1960-1961) pri zaisťovaní surovín pre cementáreň na Sulavesi (Indonézia)
  • vedúci interdisciplinárneho vedeckého projektu UNESCO/IGCP Nr. 442 (1999- 2001): "Raw materials of the Neolithic/Aeneolithic polished stone artefacts: their migration paths in Europe"

 7. Uznania a pocty:
  • 2 x ocenenie Slovenského literárneho fondu za knižné monografie
  • priznanie finančného príspevku na vydanie knižnej monografie zo strany fondu "Pro Slovakia"
  • čestný člen Slovenskej geologickej spoločnosti pri SAV
  • držiteľ medaily Jána Slávika

 8. Kontaktná adresa:

  Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina,
  842 15, Bratislava,
  tel. 60296296, fax: 60296293
  e-mail:   hovorka@fns.uniba.sk