Ekonomická a finančná matematika
http://www.iam.fmph.uniba.sk/studium/efm/forum/

pracovné miesta v Národnej banke Slovenska
http://www.iam.fmph.uniba.sk/studium/efm/forum/viewtopic.php?f=3&t=792
Stránka 1 z 1

Autor:  sevcovic [ Uto Jún 14, 2016 8:48 pm ]
Predmet príspevku:  pracovné miesta v Národnej banke Slovenska

Ponuka na dve voľné pracovné miesta v Národnej banke Slovenska na Odbore dohľadu nad bankovníctvom (dohľad nad významnými bankami, t.j. SLSP, VUB, TBSK a CSOB).

Nutné požiadavky na nášho zamestnanca sú najmä flexibilita, schopnosť rýchlo sa učiť, prispôsobiť sa zmenám a hlavne schopnosť koncepčného myslenia, ktoré sa opiera o analytický základ. Zdá sa, že takáto kombinácia je na trhu nedostatkový tovar a práve všetci mat-fyzáci, ktorých tu máme (v súčasnosti 6 kusov), tomuto profilu vyhovujú. Práca nie je vhodná pre niekoho kto sa chce venovať vyslovene akademickej a vedeckej činnosti, ani hĺbkovej analýze. Je vhodná skôr pre koncepčné, operatívne a praktické typy, ktoré sú vhodné na prácu v kolektíve - nejde totiž o samostatnú činnosť, ale o prácu v malých meniacich sa tímoch. Dostanú sa samozrejme tiež k modelom bánk na kvantifikáciu rizík, avšak nie v ich vývojovej fáze, ale skôr pri ich hodnotení a posudzovaní.

Práca je veľmi zaujimavá, dotýka sa najmä oblasti riadenia rizík v našich veľkých bankách, ale aj riadenia celej banky. Zamestnanec má vyborný prehľad medzi viacerými bankami, čo považujem za veľkú výhodu oproti práci v konkrétnej banke. Súčasťou práce je aj participácia v medzinárodných pracovných skupinách pod Orgánom Európskeho dohľadu (European Banking Authority) - táto je skôr metodického charakteru, ako aj v pracovných skupinách Európskej centrálnej banky, ktorá zastrešuje skôr operatívny výkon dohľadu.

Pozície sú dvoch typov - buď dohľad na mieste (hlavný inšpektor dohľadu), kde zamestnanec chodí aj priamo do bánk (on-site), kde vykonáva dohľadovú činnosť, pričom sa môže účastniť aj medzinárodných dohľadov v rámci Európy. Druhý typ pozície (sem by sme potrebovali aspoň nejakú prax) - hlavný inšpektor jednotného mechanizmu dohľadu vykonáva priebežný dohľad (on-going), kde je zamestnanec zodpovedný za pridelené oblasti, ktoré sleduje a analyzuje vo všetkých bankách a samozrejme sa tiež operatívne stretáva so zastúpcami bánk.Národná banka Slovenska
Odbor dohľadu nad bankovníctvom a platobnými službami
Oddelenie dohľadu nad bankami I

vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto:

Hlavný inšpektor jednotného mechanizmu dohľadu


Charakteristika práce:
Komplexná príprava, výkon, riadenie a koordinácia výkonu dohľadu na mieste a na diaľku významných bánk v rámci spoločného dohľadového tímu ECB na lokálnej úrovni vrátane riešenia najzložitejších problémov a neštandardných situácií. Prerokovávanie výsledkov dohľadu s vedúcimi zamestnancami dohliadaných subjektov a vypracovávanie návrhu na uloženie nápravných opatrení a pokút.

Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:

 Pripravuje podklady pre výkon spoločného dohľadu nad významnou bankou v rámci jednotného mechanizmu dohľadu
 Posudzuje a vykonáva analýzy finančných ukazovateľov, účtovníctva a vnútorných procesov, preveruje používanie matematických nástrojov a štatistických modelov ako podklad pre komplexné hodnotenie banky
 Vypracováva návrhy rozhodnutí pre významnú banku týkajúce sa najmä komplexného hodnotenia banky, primeranosti kapitálu a likvidity, prípravy plánu dohľadu, krokov po vykonaní dohľadu na mieste
 Pripravuje stanoviská a odborné materiály k dokumentom rady pre dohľad ECB a rady guvernérov týkajúce sa významných bánk v rámci jednotného mechanizmu dohľadu
 Monitoruje plnenie plánu opatrení významnej banky
 Zúčastňuje sa stretnutí spoločného dohľadového tímu a kolégia dohľadov významnej banky
 Vykonáva interné školenia
 Zastupuje NBS v pracovných skupinách v rámci SR a v zahraničí

Špecifikácia požiadaviek na pracovné miesto:

Kvalifikačný profil:

 vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, zameranie ekonomické, matematické
 odborná prax 3 roky

Odborný profil:

 vynikajúca znalosť anglického jazyka slovom a písmom vrátane odbornej terminológie
 znalosť práce na PC (Word, Excel, Power Point, Lotus Notes, Internet)
 znalosť bankovníctva a rizikovo orientovaného dohľadu
 systémová znalosť pokročilých modelov merania rizík, najmä kreditného rizika
 znalosti z oblasti štatistiky a finančnej matematiky
 prehľadná znalosť účtovníctva
 znalosť legislatívneho rámca pre výkon dohľadu v dohliadaných subjektoch
 znalosť procesov riadenia rizík, najmä kreditného rizika

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
 organizačné schopnosti
 analytické zručnosti
 komplexné a koncepčné myslenie
 dôveryhodnosť, disciplinovanosť
 spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita
 schopnosť zvládať pracovný stres a záťaž
 etiketa a spoločenský protokol
 komunikačné a argumentačné zručnosti
 prezentačné zručnosti
 budovanie tímu a tímová spolupráca
 orientácia na ciele

Poznámka:

 pracovná pozícia nie je manažérska


Termín nástupu : dohodou

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s uvedením názvu pozície, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať najneskôr do 20.5.2016 elektronicky na adresu kariera@nbs.sk alebo písomne na adresu: Národná banka Slovenska, Odbor riadenia ľudských zdrojov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Bližšie informácie o voľnej pracovnej pozícii poskytne Mgr. Ing. Peter Hintoš, vedúci oddelenia dohľadu nad bankami I na telefónnom čísle 02/5787 2832.


====================================================================================


Národná banka Slovenska
Odbor dohľadu nad bankovníctvom a platobnými službami
Oddelenie dohľadu na mieste nad bankami I

vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto:

Hlavný inšpektor dohľadu


Charakteristika práce:
Komplexná príprava, výkon, riadenie a koordinácia výkonu dohľadu na mieste a na diaľku vrátane riešenia najzložitejších problémov a neštandardných operácií. Prerokovávanie výsledkov dohľadu s vedúcimi zamestnancami dohliadaných subjektov a vypracovávanie návrhu na uloženie nápravných opatrení a pokút.

Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:

 Pripravuje podklady pre výkon dohľadu a vedie prípravné rokovania s predstaviteľmi dohliadaných subjektov
 V prípade poverenia komplexne riadi, organizuje, koordinuje a vyhodnocuje výkon dohľadu
 Vyhodnocuje dodržiavanie zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov v dohliadaných subjektoch
 Identifikuje, analyzuje a navrhuje riešenia najzložitejších a neštandardných operácií a potenciálnych rizík v dohliadaných subjektoch
 Vykonáva analýzy finančných ukazovateľov, účtovníctva a vnútorných procesov, preveruje používanie matematických nástrojov a štatistických modelov, posudzuje a vykonáva následnú validáciu modelov riadenia rizík v dohliadaných subjektoch
 Spracováva podklady pre návrh opatrení, pre konania a podnety pre orgány činné v trestnom konaní
 Vypracováva stanoviská k návrhom primárnej a sekundárnej legislatívy a internú metodiku pre výkon dohľadu alebo riešenie krízových situácií
 Vykonáva interné školenia
 Poskytuje súčinnosť pri výkone dohľadu v dohliadaných subjektoch subjektom dohľadu alebo riešenia krízových situácií v zahraničí

Špecifikácia požiadaviek na pracovné miesto:

Kvalifikačný profil:

 vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, zameranie ekonomické, matematické, technické
 odborná prax 3 roky

Odborný profil:

 aktívna znalosť anglického jazyka slovom a písmom vrátane odbornej terminológie
 znalosť práce na PC (Word, Excel, Power Point, Lotus Notes, Internet)
 prehľadná znalosť sekundárnej legislatívy pre finančný sektor
 znalosť legislatívneho rámca pre výkon dohľadu v dohliadaných subjektoch
 analytické zručnosti
 zručnosti aplikovať teoretické vedomosti do praxe
 prehľadná znalosť procesov riadenia rizík v banke
 riešenie odborných problémov
 zručnosť tvoriť písomné dokumenty

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
 komunikačné a argumentačné zručnosti
 prezentačné zručnosti
 budovanie tímu a tímová spolupráca
 etiketa a spoločenský protokol
 komplexné a koncepčné myslenie
 orientácia na ciele
 schopnosť zvládať pracovný stres a záťaž
 organizačné schopnosti
 flexibilita
 spoľahlivosť a zodpovednosť


Poznámka:
 pracovná pozícia nie je manažérska

Termín nástupu : dohodou

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s uvedením názvu pozície, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať najneskôr do najneskôr do 20.5.2016 elektronicky na adresu kariera@nbs.sk alebo písomne na adresu: Národná banka Slovenska, Odbor riadenia ľudských zdrojov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Bližšie informácie o voľnej pracovnej pozícii poskytne Mgr. Janka Rajtoková, vedúca oddelenia dohľadu na mieste nad bankami I na telefónnom čísle 02/5787 2946.

Stránka 1 z 1 Všetky časy sú v GMT + 1 hodina
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/