Parametrické štúdie CGE modelov
Lucia Fašungová
PhD thesis advisor: Pavel Brunovský

Download
PhD thesis - Full text   
Synopsis   
Summary
Modely všeobecnej vypočítateľnej rovnováhy sú nástroj používaný na modelovanie a vyhodnocovanie politík. V tejto dizertačnej práci sa venujeme prvkom modelov, ktoré sú považované za subjektivizované autorom modelu. Zaoberáme sa voľbou tvaru produkčnej funkcie a vplyvom makroekonomických predpokladov (neoklasický a Keynesiánsky). Vplyv týchto prvkov sme analyticky preskúmali na prípade zjednodušeného CGE modelu reprezentujúceho uzavretú ekonomiku. Zistenia sme konfrontovali s výstupmi modelových simulácií. Analytické aj empirické výstupy potvrdili dôležitosť výberu tvaru funkcií a ich signikantný vplyv na rovnovážne výstupy pri prijatých makroekonomických predpokladoch.

Súvisiace články:
[1] Simulations of price and supply shock on economy : model on medium term / Viliam Páleník, Martin Mlýnek, Lucia Pániková. In Strategic planning and macroeconomic forecasting : seminar materials. - Kyiv : USAID, 2007. - [19] s.

[2] Statický CGE model EÚ SAV a rekurzívna dynamizácia modelu / Katarína Bakošová, Ján Ďuraš, Miroslav Kotov, Martin Mlýnek, Viliam Páleník, Lucia Pániková, Stanislav Sekereš. In Teoretické a metodologické problémy modelov vypočítateľnej všeobecnej rovnováhy : zborník prác z riešenia úlohy APVT-20-039902 / editor Viliam Páleník, Ján Pekár. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, 2007. - ISBN 978-80-89186-14-3. - s. 61-66.

[3[ Simulations of price and supply shocks on the economy with the CGE model / Viliam Páleník, Martin Mlýnek, Lucia Pániková. In Modernization of macroeconomic forecasting as a basis for efficient budgeting in Ukraine / Chief editor Robert S. Bodo. - Kiev : United states agency for international development or the United states government, 2008. - ISBN 978-966-8274-15-2. - S. 80-86.

[4] Železničná doprava a jej perspektívy [online] / Peter Staněk a kol. PDF In Expertízne štúdie EÚ SA[online]. - ISSN 1337-0812. - Č. 6 (2008), s. 1-45.

[5] CGE modelovanie v odvetví železničnej dopravy = Modelling transpportation via railways with CGE model / Domonkos, T. - Pániková, L. In Forum Statisticum Slovacum [seriál]. - ISSN 1336-7420. - Roč. V, č. 2 (2009), s. 76-85.

[6] Alternujúce uzávery v CGE modelovaní = Alternating closures in CGE modelling / Pániková, L. In Forum Statisticum Slovacum [seriál]. - ISSN 1336-7420. - Roč. V, č. 2 (2009), s. 125-130.

[7] Makroekonomická prognóza vývoja slovenskej ekonomiky so zameraním na vývoj dopytu po práci [online] / Marek Radvanský, Vladimír Kvetan, Lucia Pániková PDF In Expertízne štúdie EÚ SAV [onli - ISSN 1337-0812. - Č. 7 (2010), s. 1-107.

[8] Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti / Milan Šikula a kolektív [Milan Šikula - gestor projektu, vedúci autor. kolektívu, gestor 1. a 6. kap., Peter Berčík gestor. 2. kap., Miroslav Pekník gestor 3. kap., Ivan Okáli gestor 4. kap., Antonín Klas gestor 5. kap., Ivan Tirpák gestor 7. kap., Milan Buček Gestie 8. kap. ... [et al.]. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2010. - 695 s. : grafy, obr., tab. - Projekt Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti schválený vládou SR u. č. 906 z 25. októbra 2006. - ISBN 978-80-7144-179-3

[9] Možnosti modelovania zmien ekonomiky SR so zreteľom na fungovanie v EMU / Viliam Páleník a kolektív. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2011. - 282 s. - Práca je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 2/0082/09. - ISBN 978-80-7144-192-2

[10] Economic impact of natural gas supply disruptions - case of Slovakia FAŠUNGOVÁ, Lucia - RADVANSKÝ, Marek. In Ekonomický časopis, 2014, roč. 62, č. 2, s. 167-184. ISSN 0013-3035.