Doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.Katedra ekonomických a finančných modelov.

Vzdelanie:

Publikácie:

Výuka:

Okruhy tém diplomových prác:

Vedené diplomové práce:

2001: 2002:

Iné informácie: