Aplikácie asymptotických a regularizačných metód malého parametra

Daniel Ševčovič

Habilitačná práca, August 2000, Bratislava

Obsah


Stiahnite si prácu:    Adobe Acrobat PDF  

1. Úvod

2. Malý parameter a teória singulárnych perturbácii
    2.1 Abstraktný výsledok o blízkosti inerciálnych variet
    2.2 Aplikácia na JSO model prúdenia tlakovo riadeného toku ne-Newtonovskej kvapaliny
    2.3 Existencia disipatívnej spätnej väzby
    2.4 Aplikácia na JSO model prúdenia piestovo riadeného toku ne-Newtonovskej kvapaliny

3. Malý parameter a regularizácia degenerovaných diferenciálnych rovníc
    3.1 Analýza pohybu rovinných kriviek podľa nelineárnej funkcie krivosti

4. Malý parameter a slabo nelineárna analýza fyzikálnych modelov
    4.1 Slabo nelineárna analýza modelu rotujúcej magnetokonvekcie

5. Literatúra


6. Prílohy

  6.1 Práce na tému: Malý parameter a teória singulárnych perturbácii.


  6.2 Práce na tému: Malý parameter a regularizácia degenerovaných diferenciánych rovníc.
  6.3 Práce na tému: Malý parameter a slabo nelineárna analýza fyzikálnych modelov.


Institute of Applied Mathematics
Faculty of Mathematics and Physics,   Comenius University
842 48 Bratislava, Slovak Republic  

Telephone: + 421-2-60295111 Fax: + 421-2-65425882  
Electronic Mail: sevcovic@fmph.uniba.sk
Internet: www.iam.fmph.uniba.sk/institute/sevcovic