Lívia Rosová


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version

Výučba

 • 1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2) - cvičenia, 2/L, 2P + 1C, 4 kredity
 • 1-PMA-753/15 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2) - cvičenia, 2/L, 1C, 1 kredit
 • 1-PMA-750/00 Analýza dát na počítači - kurz, 2/L, 2K, 2 kredity

Vedenie bakalárskych prác

 • Mária Brisudová - Simulačné porovnanie rozdelení testovacej štatistiky v chí-kvadrát teste dobrej zhody, 2016/2017
 • Patrik Ginda - Dvojrozmerné geometrické rozdelenia, 2017/2019
 • Denis Škamla - Funkcia intenzity starnutia pre vybrané jednorozmerné diskrétne rozdelenia, 2018/2019

Kontakt

 • Adresa:
      Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
      Univerzita Komenského
      Mlynská dolina 6284
      842 48 Bratislava 4
 • Kancelária: M 220
 • E-mail: livia.rosova@fmph.uniba.sk
Lívia Rosová