Lívia Rosová


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version

Výučba

Zimný semester:
 • 2-EFM-217/11 Cvičenia z poisťovníctva - cvičenie, 2/Z, 2C, 2 kredity
 • 1-PMA-530/00 Všeobecná teória poistenia - cvičenie, 3/Z, 2P + 1C, 4 kredity
 • 1-UMA-302/22 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1) - prednáška a cvičenie, 3/Z, 2P + 2C, 5 kreditov
 • 1-PMA-551/22 Rozdelenia pravdepodobnosti - prednáška, 3/Z, 2P, 2 kredity
 • 2-pr-UMAx-301/23 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2)
Letný semester:
 • 1-UMA-309/22 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2) - prednášky a cvičenia, 3/L, 2P + 2C, 4 kredity
 • 1-PMA-110/22 Základy spracovania a vizualizácie dát - kurz, 1/L, 2K, 2 kredity
 • 1-PMA-750/22 Analýza a vizualizácia dát - cvičenie, 2+3/L, 2C, 2 kredity

Vedenie bakalárskych prác

 • Mária Brisudová - Simulačné porovnanie rozdelení testovacej štatistiky v chí-kvadrát teste dobrej zhody, 2016/2017
 • Patrik Ginda - Dvojrozmerné geometrické rozdelenia, 2017/2019
 • Denis Škamla - Funkcia intenzity starnutia pre vybrané jednorozmerné diskrétne rozdelenia, 2018/2019

Vedenie diplomových prác

 • Tatiana Hrabovská - Využitie metód redukcie dimenzie dát v Osobnostnom dotazníku PID-5, 2021-2023

Kontakt

 • Adresa:
      Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
      Univerzita Komenského
      Mlynská dolina 6284
      842 48 Bratislava 4
 • Kancelária: M 243
 • E-mail: livia.rosova@fmph.uniba.sk
Lívia Rosová