Stanislav Katina

Vybrané kapitoly z počítačovej štatistiky I


Stiahnite si Adobe Acrobat PDF súbor obsahujúci skriptá.
Obsah
1 Úvodné poznámky 1
1.1 Objekty a ich typy 3
2 Vektory 4
3 Zoradené a nezoradené premenné 7
3.1 Funkcie ”apply”, ”tapply”, ”sapply” a ”lapply” 7
4 Matice 9
4.1 Polia 9
4.2 Objekt ”list” 10
4.3 Dátové rámce ’’data.frame’’ 10
4.4 Operácie - vektory, matice, polia, dátová rámce 10
5 Základy štatistického uvažovania 14
6 Poznámky ku rozdeleniam pravdepodobnosti náhodných premenných 17
6.1 Normálne rozdelenie pravdepodobnosti 17
6.2 Rozdelenia odvodené od normálneho 18
6.3 Binomické rozdelenie 18
6.4 Kvantily a kritické hodnoty 19
6.5 Príklady v S-PLUS a R 19
7 Základná (deskriptívna) štatistika 22
7.1 Charakteristiky polohy 22
7.2 Charakteristiky variability 23
7.3 Príklady v S-PLUS a R 26
8 Grafická interpretácia výberového súboru 27
8.1 Príklady v S-PLUS a R 29
9 Štatistická inferencia 37
9.1 Štatistická inferencia pre parametre normálneho rozdelenia . . 37
9.1.1 Intervaly spoľahlivosti 37
9.1.2 Testovanie hypotéz 40
9.1.3 Závislé pozorovania 43
9.1.4 Vzťah IS a testovania hypotéz 43
9.1.5 Príklady v S-PLUS a R 44
9.2 Štatistická inferencia pre parametre binomického rozdelenia 46
9.2.1 Píklady v S-PLUS a R 47
9.3 Neparametrické dvojvýberové testy 48
9.3.1 Wilcoxonov test 48
9.3.2 Mann-Whitney test 49
9.4 Neparametrické párové testy 50
9.4.1 Znamienkový test 50
9.4.2 Wilcoxonov znamienkovaný test 50
9.4.3 Príklady v S-PLUS a R 51
9.5 Korelačná analýza 51
9.5.1 Korelačný koeficient 52
9.5.2 Spearmanov korelačný koeficient 54
9.5.3 Príklady v S-PLUS a R 55
9.6 Testovanie normality 56
9.6.1 Chi-kvadrát test dobrej zhody 56
9.6.2 Kolmogorov - Smirnovov test dobrej zhody 57
9.6.3 Príklady v S-PLUS a R 58
10 Lineárne regresné modely 60
10.1 Jednoduchý lineárny regresný model 60
10.2 Mnohorozmerný lineárny regresný model 62
10.2.1 Regresná diagnostika 67
10.3 Príklady v S-PLUS a R 67
11 Príklad analýzy dát v R 72Department of Applied Mathematics and Statistics
Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
Comenius University
842 48 Bratislava, Slovakia
Tel: + 421-2-602 95 182 Fax: + 421-2-654 25 882
© Stanislav Katina, Department of Applied Mathematics and Statistics, Comenius University