Školský rok 2004/2005


1. Vyhodnocovanie efektívnosti pedagogickej práce na FMFI UK
Ladislav Ács
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Vladimír Toma, CSc.
2. Metódy optimalizácie bondov
Gabriel Anda
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Richard Dobiš
3. Metódy riešenia nelineárnej úlohy o komplementarite
Boris Balko
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.
4. Modelovanie trhu práce pomocou ECM
Dáša Bartošová
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Franitišek Hajnovič
5. Aplikácie a metódy riešenia - normálne, opakované a evolučné hry Credit
Ľubomír Boďa
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Ján Pekár, PhD
6. Modelovanie rovnováźneho výmenného kurzu pomocou panelových modelov
Katarína Kotovová
Vedúci diplomovej práce: doc. Dr. Jarko Fidrmuc
7. Oceňovanie indexov akcií
Michal Lopušan
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
8. Štúdium niektorých ekonomických ukazovateľov metódami ekonofyziky
Martin Martiška
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Július Vanko, CSc.
9. CGE modely a vstupno-výstupné modely
Róbert Menkyna
Vedúci diplomovej práce: Prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc.
10. Jednoduché modely inflácie na Slovensku
Katarína Mišútová
Vedúci diplomovej práce: RNDr. František Hajnovič
11. Rovnovážny výmenný kurz SR
Peter Ondko
Vedúci diplomovej práce: RNDr. František Hajnovič
Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne   
12. Režimy výmenných kurzov v nových členských krajinách EÚ
Matúš Senaj
Vedúci diplomovej práce: doc. Dr. Jarko Fidrmuc
Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne   
13. Využitie matematických metód pri riadení kreditného rizika pri správe devízových rezerv NBS
Ľuboš Šesták
Vedúci diplomovej práce: Ing. Michal Zajac
Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne   
14. Dopad dôchodkovej reformy a optimálne správanie sa budúcich dôchodcov
Peter Sidó
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.
Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne   
15. Transmisný mechanizmus menovej politiky. Dopyt po peniazoch na Slovensku
Marek Švantner
Vedúci diplomovej práce: RNDr. František Hajnovič
16. Analýza modelov úrokovej miery s využitím explicitných riešení
Viktor Vajdička
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
17. Rovnica dynamického programovania a jej riešenie metódou postupných aproximácií
Michal Zakopčan
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.
18. Nonlinear theory of rational expectations
Miroslav Zámečník
Vedúci diplomovej práce: prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc.
Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne