©kolský rok 1999/2000, odbor Matematika management


1. Metóda konečných objemov a oceňovanie opcií
Cyril Ungvarský
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Karol Mikula, CSc.