CGE model a možnosti jeho aplikácie na vybrane zmeny v slovenskej ekonomike
Tomáš Miklošovič
PhD thesis advisor: Viliam Páleník

Download
PhD thesis - Full text   
Synopsis   
Summary
V našej práci sa budeme zaoberať vplyvom niektorých reforiem a spoločenských zmien na ekonomiku Slovenska. Ako hlavný nástroj pri skúmaní jednotlivých efektov použijeme model všeobecne vypočítateľnej rovnováhy. Na začiatku práce popíšeme jednotlivé reformy a spoločenské zmeny, ktoré chceme skúmať. Následne vytvoríme maticu spoločenského účtovníctva. Táto matica tvorí databázu nevyhnutnú na kalibráciu jednotlivých premenných v modeli. Predstavíme si rekurzívne dynamický model všeobecne vypočítateľnej rovnováhy, ktorý vytvoríme v rámci tejto práce. Následne si predstavíme jednotlivé simulácie, ktoré budú dané zmeny popisovať. Porovnaným výsledkov dospejeme k čistým efektom daných exogénnych zmien.

Súvisiace články:
[1] Miklošovič, T., Štefanovičová, S.(2011): Vzájomné vplyvy skupín zamestnancov na trhu práce. Zborník z EAPG Workshopu, Bratislava: Katedra hospodárskej politiky Ekonomickej univerzity, 12 strán.
[2] Miklošovič, T., Štefanovičová, S.(2012): Efektívnosť vysokých škôl z pohľadu DEA. Forum statisticum Slovacum, Roč. 8, č. 4, s. 154 - 168.
[3] Lichner, Ivan - Miklošovič, Tomáš : Odhad elasticity substitúcie CES produkčnej funkcie = The estimation of elasticity of substitution of CES