Vedenie bakalárskych prác
Beáta Stehlíková

Kontakt

Obhájené bakalárske práce

 1. Matej Deraj: Je hokej pre matematické modelovanie náročnejším športom ako futbal? (2022)
 2. Adam Martinka: Pravdepodobnostná analýza hier a ich simulácie v JavaScripte (2022)
 3. Michal Pisca: Nové miery centrality v sociálnych sieťach (2022)
 4. Alex Babiš: Modelovanie výsledkov ligových futbalových zápasov pomocou dvojrozmerného Poissonovho modelu a jeho zovšeobecnení (2019)
 5. Patrícia Dianová: Modelovanie výsledkov futbalových zápasov na šampionáte - porovnanie poissonovskej regresie a metód strojového učenia (2019)
 6. Filip Májek: Použitie vybraných metód technickej analýzy pri obchodovaní s akciami (2019)
 7. Juraj Hanuš: Vysokoškolská matematika pre stredne pokročilých (2018)
 8. Kristína Katráková: Čo treba vedieť z pravdepodobnosti na pracovnom pohovore na Wall Street I. (2018)
 9. Anna Mária Laurenčíková: Čo treba vedieť z pravdepodobnosti na pracovnom pohovore na Wall Street II. (2018)
 10. Andrea Ječmenová: Don't just solve it; fight it! Príklady z pravdepodobnosti (2017)
 11. Anna Mária Miglierini: S matematikou okolo sveta (2017)
 12. Patrícia Svitková: Detekovanie komunít v sociálnych sieťach (2017)
 13. Zuzana Ondrejáková: Cetralita vrcholov v sociálnych sieťach (2017)
 14. Katarína Benešová: (Vraj) najškaredšia hudba od Scotta Rickarda - ako súvisí opakovanie v hudbe a jej vnímanie poslucháčmi (2016)
 15. Kristína Fukasová: Fenomén "malého sveta" v sociálnych sieťach (2016)
 16. Ema Löfflerová: Ako vznikajú kontakty medzi ľuďmi - modelovanie vzniku sociálnych sietí (2016)
 17. Daniela Pellerová: 3x Japonsko a matematika (2016)
 18. Nataša Plulíková: Poverty analysis using machine learning methods (2016)
 19. Jakub Raučina: Prečo je to tak? (2016)
 20. Jozef Agárdy: Vybrané metódy klasifikácie dát - ich základné princípy a praktická implementácia (2015)
 21. Juraj Ivan: Fitovanie forwardových kriviek (2015)
 22. Katarína Kocsisová: Experimenty a vlastné dáta pri vyučovaní pravdepodobnosti a štatistiky (2015)
 23. Miloslav Torda: Stochastické diferenciálne rovnice a ich aplikácie vo finančnom modelovaní (2015)
 24. Michaela Iliťová: Matematické zaujímavosti (2014)
 25. Katarína Ivanová: Matematika na pohľadniciach (2014)
 26. Mária Mészárosová: Motivačné príklady založené na ukážkach z filmov a románov (2013)
 27. Martina Donauerová: Zlatý rez (2012)
 28. Jana Trajová: Matematika vo filmoch a románoch (2012)
 29. Martina Ďuratná: Motivačné príklady k predmetom matematického základu (2011)
 30. Slavomíra Gregušová: Geometrická pravdepodobnosť (2011)
 31. Peter Kertys: Modelovanie počtu udalostí (2011)
 32. Tomáš Molokáč: Modely s binárnou závislou premennou (2010)
 33. Michal Gramblička: Ekonometrické modelovanie zdravotného stavu obyvateľstva (2009)
 34. Maroš Komadel: Ekonometrické modelovanie objemu investícií do informačných a komunikačných technológií a miery prínosu týchto investícií k rastu hrubého domáceho produktu (2009)
 35. Soňa Slobodníková: Podmienená konvergencia HDP (2009)
 36. Monika Vaneková: Ekonometrické modelovanie závislosti nerovnosti príjmov od výšky hrubého domáceho produktu - Kuznetsova krivka (2009)
 37. Lea Hradová: Konvergencia HDP regiónov EÚ (2008)
 38. Kristína Hýroššová: Konvergencia produktivity práce krajín Európskej únie (2008)
 39. Peter Kudla: Index znečistenia životného prostredia a enviromentálna Kuznetsova krivka (2008)
 40. Zuzana Letašiová: Maastrichtské kritériá a Balassa-Samuelsonov efekt ako meradlá nominálnej konvergencie (2008)
 41. Dominika Bartová: Konvergencia štátov Európskej únie (2007)
 42. Jana Belanová: Enviromentálna Kuznetsova krivka (2007)
 43. Lucia Strapková: Modelovanie dopytu po odborných ekonomických časopisoch (2007)
 44. Dušan Zajac: Počet podvýživených ľudí v štátoch sveta (2007)