Tibor Valent
Problém obchodného cestujúceho
Vedúci diplomovej práce: Prof. RNDr. Ján Plesník, DrSc.

Diplomová práca obhájená na študijnom odbore
Ekonomická a finančná matematika
v roku 2002


Stiahnite si Adobe Acrobat PDF súbor alebo Postscript PS súbor obsahujúci celú diplomovú prácu.

Obsah


Úvod  
Teória
   2.1   Hamiltonovské grafy
   2.2   Definície a používaná terminológia
   2.3   Úprava vstupných grafov
   2.4   Transformácia úlohy obchodného cestujúceho na úlohu celocíselného programovania
Heuristiky
   3.1   Pomocné algoritmy
   3.2   Konštrukcné heuristiky
      3.2.1   Heuristika najbližšieho suseda
      3.2.2   Heuristika vkladania
      3.2.3   Metóda úspor
   3.3   Heuristiky založené na nájdení najlacnejšej kostry
      3.3.1   Heuristika zdvojenia kostry
      3.3.2   Christofides
   3.4   Heuristiky geometrického prístupu
      3.4.1   Heuristika vyplnovacej krivky
   3.5   Vylepšovacie heuristiky
      3.5.1   Dvoj-optimalizácia
      3.5.2   Troj-optimalizácia
      3.5.3   Simulované žíhanie
Experimentálne porovnanie heuristík
   4.1   Porovnanie 1. skupiny algoritmov na generovaných príkladoch
   4.2   Porovnanie 2. skupiny algoritmov na generovaných príkladoch
   4.3   Porovnanie všetkých algoritmov internetových úlohách
   4.4   Zhrnutie experimentálneho porovnania
Záver


Technická pomoc   Prezeranie postscriptovských PS a Adobe Acrobat PDF súborov

Stránku pripravil: Daniel Ševčovič, Ústav aplikovanej matematiky, FMFI UK,Bratislava