Školský rok 2002/2003


1. Metódy vnútorného bodu v lineárnych úlohach optimalizácie dlhopisového portfólia
Ľubomír Koršňák
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.
Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporiteľne   
2. Diferenčné systémy s racionálnymi očakávaniami
Veronika Oláhová
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Juraj Zeman, CSc.
3. Oceňovanie bariérových opcií na neúplnom trhu
Juraj Stančík
Vedúci diplomovej práce: Dr. Aleš Černý
4. Optimalizácia zásobovania lokálneho skladu
Juraj Katriak
Vedúci diplomovej práce: ing. Rastislav Rázus
5. Metódy vnútorného bodu v kvadratických úlohách optimalizácie portfólia
Milan Výškrabka
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.
Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporiteľne   
6. Konvexná analýza a mikroekonomická teória firmy
Martina Gancárová
Vedúci diplomovej práce: Prof. RNDr. P. Brunovský, DrSc.
7. A delay differential equation model of oscillations of exchange rates
Alexander Erdélyi
Vedúci diplomovej práce: Prof. RNDr. P. Brunovský, DrSc.
Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporiteľne   
8. Oceňovanie derivátov úrokovej miery s využitím diskrétnych modelov vývoja úrokovej miery
Marián Dinga
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Igor Melicherčík, PhD.
9. Bezarbitrážne modely vývoja úrokových mier s aplikáciou na optimalizáciu portfólia dlhopisov
Martin Guzi
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Igor Melicherčík, PhD.
10. Mocninové zákony v ekonómii
Katarína Hatalová
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.
11. Optimalizácia plánovania zásobovania a prepravy v heterogénnom prostredí
Róbert Hikl
Vedúci diplomovej práce: Ing. Rastislav Rázus
12. Investičné životné poistenie
Stanislav Jurčík
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Rastislav Potocký, CSc.
13. Hry fiškálnych a monetárnych vzťahov v EMU
Márian Krajč
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Ján Pekár, CSc.
14. Úlohy o komplementarite a ich ekonomické aplikácie
Mária Kubíčková
Vedúci diplomovej práce: Doc. Milan Hamala, CSc.
15. Analýza dopytu a tvorba prognóz s aplikáciami na hypermarkety
Juraj Kučera
Vedúci diplomovej práce: Ing. Rastislav Rázus
16. Štúdium možnosti aplikácie niektorých fyzikálnych princípov v ekonomickej teórii
Martina Líšková
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Július Vanko, PhD.
17. Ohodnocovanie firiem pri fúzii a akvizícii
Eva Pašková
Vedúci diplomovej práce: Ing. Marta Rošteková
18. Zbierka úloh z teórie hier
Vladimír Pravňan
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Elena Šikudová
19. Doplnkové dôchodkové poistenie a penzijné fondy
Jana Puškárová
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Rastislav Potocký, CSc.
20. Tenzorové metódy riešenia úlohy na voľný extrém
Jana Richmanová
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.
21. Modelovanie rozdelenia bohatstva
Branislav Saxa
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.
22. Matematické programovanie v ekonómii
Michal Šoška
Vedúci diplomovej práce: Prof. Mikuláš Ľuptáčik
23. Commuting flow models
Tatiana Tekušová
Vedúci diplomovej práce: Doc. Ján Boďa, CSc.
24. Teória optimálneho zdaňovania príjmu
Barbora Uherčíková
Vedúci diplomovej práce: Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.
25. Value at Risk (Miera Rizika)
Roman Žabka
Vedúci diplomovej práce: Ing. Michal Filip
26. Štatistické metódy odhadu počtu ľudí s nedostatočnou výživou na svete
Peter Hermann
Vedúci diplomovej práce: Prof. Ladislav Kabát
27. Meranie produkčnej medzery SR
Lucia Štekláčová
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Viliam Páleník, Ph.D.
28. Ekonometrický model agregátneho dopytu Slovenskej republiky
Lenka Drnáková
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Viliam Páleník, Ph.D.
29. Hlasovacie hry
Ján Pataky ml
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Ján Pekár, CSc.
Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporiteľne   
30. Minoritné hry a modelovanie finančných trhov
Zuzana Richterová
Vedúci diplomovej práce: Doc. Ján Boďa, CSc.
31. Kalibrácia modelov vývoja úrokovej miery
Alexandra Csajková
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.