Experimenty s ekonomickými princípmi. Vplyv informácií a nákladov na hľadanie práce
Simona Miklošovičová
PhD thesis advisor: Ján Pekár

Download
PhD thesis - Full text   
Synopsis   
Summary
V našej práci sme sa zaoberali hľadaním práce z pohľadu experimentálnej ekonómie. Zamerali sme sa na dve hlavné otázky: aký vplyv má na hľadanie práce kvalita informácie a ako ovplyvňuje správanie sa agentov nastavenie nákladov. Pri informácii sme sa zamerali na rozdiel v správaní sa agentov s úplnou informáciou, čiastočnou informáciou a bez informácie. Z hľadiska nákladov nás zaujímalo, či možno sledovať odlišnosti vo výške akceptovanej mzdy a v kole prijatia ponuky pri zmene nákladovej funkcie. Ako prvé sme formulovali hypotézy na základe poznatkov z teórie a vlastnej intuície. Následne sme pripravili a vykonali experiment, z ktorého údaje sme použili na overenie našich hypotéz. Závery z nich sme uviedli v našej práci. Naša práca poskytuje komplexný pohľad na problematiku hľadania práce so zameraním sa na vplyvy informácií a nákladov.

Súvisiace články:
[1] Miklošovič, T., Štefanovičová, S.(2011): Vzájomné vplyvy skupín zamestnancov na trhu práce. Zborník z EAPG Workshopu, Bratislava: Katedra hospodárskej politiky Ekonomickej univerzity, 12 strán.
[2] Miklošovič, T., Štefanovičová, S.(2012): Efektívnosť vysokých škôl z pohľadu DEA. Forum statisticum Slovacum, Roč. 8, č. 4, s. 154 – 168.
[3] Štefanovičová, S.(2012): Problém hľadania zamestnania z pohľadu experimentálnej ekonómie. Zborník z prvého česko-slovenského workshopu mladých ekonómov, Bratislava: Katedra hospodárskej politiky, s. 1-9.
[4] Miklošovičová, S.(2013): Ovplyvňuje kvalita informácií rozhodovanie? Zborník z Letnej školy slovenských ekonómov 2013, Bratislava: Ekonomická univerzita, s. 1-7.