Stochastické diskrétne úlohy optimálneho riadenia s ohraničeniami na koncový stav
Martin Lauko
Školiteľ: Margaréta Halická

Download
Dizertačná práca
120 strán
Autoreferát
20 strán


Abstrakt
Dizertačná práca sa zaoberá diskrétnymi stochastickými úlohami optimálneho riadenia s ohraničeniami na koncový stav. Na rozdiel od deterministických úloh, v stochastických úlohách optimálneho riadenia sa takéto ohraničenia väčšinou nepoužívajú.
Zaoberáme sa možnosťami formulácie ohraničení v stochastických úlohách, najmä podmienkou v tvare strednej hodnoty koncového stavu a ohraničením na minimálnu pravdepodobnosť splnenia podmienky. V oboch prípadoch definujeme množiny prípustných hodnôt riadenia tak, aby sme úlohu mohli riešiť pomocou rovnice dynamického programovania.
Diskutujeme aj alternatívnu možnosť riešenia úloh, kde ohraničenie presunieme do účelovej funkcie vo forme penalizácie. V druhej časti práce ilustrujeme použitie koncových ohraničení na konkrétnych numerických príkladoch.

Súvisiace články

[1] Lauko Martin: Multistage Portfolio Optimization as a Stochastic Optimal Control Problem, submitted to Kybernetika (2013)
PDF