AKO VZNIKE NOVÁ BUNKA

ROZMNOŽOVANIE

jeden zo základných prejavov živých organizmov.
Je základom udržania života na Zemi.

Princíp rozmnožovania je v podstate rovnaký u jednobunkových aj mnohobunkových organizmov.
Je to dej, pri ktorom vzniká nová generácia jedincov s vlastnosťami rovnakými alebo podobnými s rodičovskou generáciou.
Organizmy sa môžu rozmnožovať

NEPOHLAVNÉ ROZMNOŽOVANIE
nový jedinec vzniká z jednej pôvodnej bunky, tkaniva alebo orgánu.

Takto vzniknutý jedinec je priamym pokračovaním materského jedinca, genetická informácia sa nemení.

POHLAVNÉ ROZMNOŽOVANIE
nový jedinec vzniká splynutím dvoch haploidných pohlavných buniek - gamét .
Nový jedinec je kombináciou oboch rodičov.
Dochádza k zmene genetickej informácie.
Tento spôsob rozmnožovania je zložitejší, zabezpečuje rôznorodosť jedincov druhu a ich prispôsobivosť meniacim sa podmienkam.Rozmnožovanie je zároveň dej, pri ktorom vznikajú nové bunky.

Organizmus neustále rastie ,vyvíja sa. Je potrebné obnovovať a dopĺňať bunky.
Obnova vrchných vrstiev pokožky, rast vlasov a nechtov, regenerácia poranených miest, tvorba nových krviniek všetko sú deje, ktoré si vyžadujú neustálu tvorbu nových a nových buniek.
Každá nová bunka môže vzniknúť rozdelením už existujúcej bunky.

Pri týchto dejoch dochádza k deleniu buniek materských a vznikajú dcérske bunky.REPLIKÁCIA

Vždy pred samotným delením bunky sa musí skopírovať genetický materiál jadra.
Proces zdvojenia DNA sa nazýva replikácia DNA.
Pri delení buniek, sú vytvorené kópie DNA presunuté do každej novovzniknutej bunky.


Pôvodná molekula DNA je dvojvlákno.
Vlákna DNA sa pri replikácii od seba oddeľujú.

K odhaleným vláknam sa postupne začnú priraďovať voľné nukleotidy z cytoplazmy. Pripájanie prebieha podľa pravidla komplementarity.
Teda Adenín sa spája s Tymínom a Cytozín sa spája s Guanínom.

Pôvodné vlákna DNA slúžia ako predloha - vzor- pre vytvorenie nových vláken.

Obe novovzniknuté molekuly DNA sú opäť dvojvláknové.
Vždy obsahujú jedno staré vlákno a jedno nové vlákno.

Keďže bolo zachované pravidlo komplementarity, nové molekuly sú zhodné s pôvodnou molekulou a zároveň aj medzi sebou navzájom.
Replikácia tak zabezpečuje presné zdvojenie dedičného materiálu .

replikacia
Zdvojením DNA sa zároveň zdvojujú aj chromozómy.
replikacia Z pôvodných jednochromatídových chromozómov vznikajú dvojchromatídové chromozómy, spojené v centromére.

Pri delení sa pozdĺžne rozdeľujú.
Opäť vznikajú jednochromatídové chromozómy.

Každá dcérska bunka má vďaka replikácií rovnaké chromozómy ako materská.


DELENIE BUNIEK

Poznáme 2 základné spôsoby delenia buniek:

MITÓZA

Počet chromozómov v jadre sa nemení.
Delením jednej materskej bunky, vzniknú dve dcérske bunky. Dcérske bunky sú identické s materskou bunkou.
mitoza
MEIÓZA
pri delení dochádza k redukcii počtu chromozómov. Vznikajú špeciálne bunky - pohlavné bunky.
Z pôvodnej - materskej bunky vznikajú štyri dcérske bunky s polovičným počtom chromozómov.
V jadre pohlavných buneik je jedna chromozómová sada.
Pohlavné bunky sú základom pre vznik nového jedinca, ktorý v sebe nesie gény od oboch rodičov.
Polovičný počet chromozómov pohlavných buniek zabezpečuje zachovanie veľkosti chromozómovej sady u jednotlivých organizmov.
meioza
Nový jedinec vzniká splynutím samčej pohlavnej bunky - spermie a samičej pohlavnej bunky - vajíčka.
Vzniká zygota a z nej postupne mitotickým delením zárodok nového jedinca.
Nový jedinec má v jadrách svojich buniek dve chromozómové sady.

Chromozómy vytvárajú páry.
Polovica genetickej informácie pochádza od otca, druhá polovica od matky. Tak máme kódovaný jeden znak vždy dva krát.

vznik zygoty
Existujú veľa možnosti kombinácii pri prenose vlôh z rodičov na potomkov, preto je každý jedinec neopakovateľný a jedinečný, aj keď nesie určité podobné znakyVEDELI STE, ŽE OTESTUJTE SA
VEDELI STE, ŽE... OTESTUJTE SA :-) ...Späť Ďalej
Domov