AKO FUNGUJE DNA


DNA
deoxyribonukleová kyselina, je nositeľkou genetickej informácie.
Je to 2 vláknová špirálovito stočená molekula. Jej tvar sa dá prirovnať k mnohokrát poskrucanému rebríku.
Oporu rebríka DNA tvorí 5-uhlíkatý cukor deoxyribóza a kyselina trihydrogénfosforečná.


Priečne lišty tvoria 4 písmená - dusikaté bázy
A (adenín)

T (tymín)

C (cytozín)

G (guanín)

Navzájom sa spájajú podľa špecialneho pravidla - pravidla komplementarity .

Adenín sa vždy spája s Tymínom a Cytozín s Guanínom.
DNA

Dusikatá báza, päťuhlikatý cukor a zvyšok kyseliny fosforečnej tvoria spolu základnú jednotku reťazca - NUKLEOTID.

Dna je dvojvlákno navzájom pospájaných nukletidov stočených do závitnice.

Molekulu DNA môžeme rozdeliť na jednotlivé úseky GÉNY.

geny


GENETICKÁ INFORMÁCIA

V každom géne je písmenkovým kódom zapísaná dôležitá genetická informácia.

Genetický kód je princíp, ktorý dáva zmysel genetickej informácii. Spôsob zapísania štruktúry bielkovín v DNA.

Jednotlivé dusikaté bázy – písmená – navzájom utvárajú trojice. Každá trojica predstavuje kodónjednu aminokyselinu.

Spájaním kodónov, aminokyselín, vznikajú kódy - gény - pre funkčné bielkoviny.
geny

Práve bielkoviny v tele plnia pre organizmus tie najdôležitejšie funkcie či už ako látky stavebné, energetické, zásobne, v podobe pigmentov, hormónov alebo enzýmov.

Pre zachovanie správnosti genetickej informácie je veľmi dôležité nezmeniť poradie nukleotidov v reťazci.
Štruktúra bielkovín závisí od poradia aminokyselín v polynukleotidovom reťazci. Zmenou nukleotidov, sa zmenia aj aminokyseliny a tým sa pretvorí bielkovina.
Genetický kód informuje o správnom poradí aminokyselín, aby vznikali funkčné bielkoviny.


EXPRESIA GÉNU

Genetická informácia je uložená v jadre. Aby sa v organizme mohla prejaviť, musí byť z jadra vynesená.
Napríklad: Práve ste sa najedli. Vaše telo potrebuje enzým, ktorý pomáha tráviť potravu. Telo vyšle signál do buniek tráviacej sústavy, aby začali produkovať daný enzým. Štruktúru enzýmu pozná len jadro, a preto musí poskytnúť informáciu o potrebnom enzýme. Prepíše genetický kód, pošle ho von z jadra, tento kód sa v bunke preloží, spracuje a výsledkom je vytvorenie enzýmu.

Proces prenosu genetickej informácie z jadra do bunky a jej prejavenia sa v organizme, nazývame expresia génu.
Prebieha v dvoch krokoch:


1. TRANSKRIPCIA - PREPIS GENETICKEJ INFORMÁCIE

Keďže jadrová DNA je veľmi vzácna, nemôže len tak opustiť jadro. Preto existujú v našom tele štruktúry, ktoré sú pomocníkmi práve pri prenose genetickej informácie. Sú to ribonukleové kyseliny- RNA.

Na určitom úseku DNA je zapísaná informácia o potrebnom enzýme. Jadro dostane povel poskytnúť bielkovinu. Dvojvlákno DNA sa začína rozpletať presne v mieste začiatku génu, ktorý sa má realizovať.
K odhaleným nukleotidom jedného rozpleteného vlákna DNA sú komplementárne pripájané voľné nukleotidy. Vytvorí sa molekula mRNA - mediatorová RNA

Vzniknutá mRNA je presným prepisom jedného vlákna DNA. DNA slúži ako vzor (matrica).
Keď sa prepíše celý potrebný gén, mRNA opustí jadro a prejde do cytoplazmy.
2. TRANSLÁCIA - PREKLAD genetickej informácie

Prepísaná geneticka informácia z DNA je pomocou mRNA vynesená von z jadra. Tu sa mRNA napojí na organelu ribozóm.

Prichádza na scénu ďalší typ tRNA - transférová RNA.
Má za úlohu preložiť vynesenú informáciu z jadra do reči aminokyselín.


Každá aminokyselina má svoju vlastnú tRNA. Pri preklade genetickej informácie sa tRNA aktivizujú – spoja sa so svojou aminokyselinou. Postupne sa komplementárne pripájajú k tripletom molekuly mRNA uloženej na ribozóme.
Vzniká nový reťazec, ktorý je verným prekladom úseku DNA jadra.

prepis prekladProces translácie a vlastne aj celá expresia génu končí

PROTEOSYNTÉZOU - TVORBOU BIELKOVÍN .
Každá tRNA nesie určitú aminokyselinu. Pripájaním nukleotidov tRNA k tripletom molekuly mRNA, vzniká reťazec aj medzi aminokyselinami. Aminokyseliny sa navzájom spájajú peptidovou väzbou.
Vytvára sa polypeptidový reťazec až vzniká príslušná bielkovina.
V našom prípade enzým potrebný pre trávenie.
Vznikol podľa genetického kódu jadra a teraz je pripravený ísť na miesto, kde je potrebný - do žalúdka.
bielkoviny
VEDELI STE, ŽE OTESTUJTE SA
VEDELI STE, ŽE... OTESTUJTE SA :-) ...
Späť Ďalej
Domov