Magisterské štúdium ekonomicko-finančnej matematiky a modelovania

Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie (skratkou EFMM alebo mEMM) predstavuje ucelený program výučby matematiky a matematických metód používaných v ekonómii a financiách, ako aj v prírodných a technických vedách. Hlboké pochopenie matematických základov tvorí základ pre výučbu aplikovaných predmetov, nemalý dôraz sa kladie na zvládnutie práce s počítačmi a cudzojazyčnou literatúrou. Program takýmto spôsobom spájajúci matematiku, ekonómiu a financie je prvý svojho druhu na Slovensku a modernosťou svojej koncepcie je výnimočný i v medzinárodnom meradle. Jeho tvorba bola konzultovaná s renomovanými odborníkmi z oblasti ekonómie a financií zo zahraničia.

Absolvovaním povinných a povinne voliteľných predmetov získa absolvent solídny základ matematicko-štatistických a numerických metód, ktoré môže ďalej aplikovať v oblastiach ekonómie a financií ako aj v aplikáciách v prírodných a technických vedách. Špecifikom zamerania študijného programu EFMM je možnosť výberu z dvoch blokov povinne voliteľných predmetov, ktoré sú zamerané na Ekonomicko-finančné modelovanie a Matematické modelovanie.

Absolvovaním ťažiskových predmetov bloku Ekonomicko-finančné modelovanie študent získa solídny prehľad o metódach analýzy ekonomických a finančných modelov. Medzi ťažiskové predmety v tomto bloku patria: Finančné deriváty, Dynamická makroekonómia, Kvantitatívne metódy riadenia rizík, Seminár z ekonómie, Poisťovníctvo a Teória nekooperatívnych hier.

Absolvovaním minimálnej kostry predmetov bloku Matematické modelovanie získa študent prehľad o metódach matematického modelovania v prírodných a technických vedách. Ťažiskovými predmetmi v tomto bloku sú Princípy matematického modelovania v prírodných a technických vedách, Biomatematické modelovanie, Konvexná optimalizácia, Metódy vnútorného bodu, Viacrozmerné štatistické analýzy, Stochastické metódy operačnej analýzy a Spracovanie digitálnych signálov.

Uplatnenie absolventov

Každoročne niekoľko absolventov pokračuje na doktorandskom štúdiu, a to na našej fakulte, ale aj na CERGE v Prahe, na postgraduálnej škole Institute for Higher Studies vo Viedni a na iných školách. Absolventi EFM dosahujú mimoriadne výsledky na prijímacích testoch a patria k špičkovým študentom.

Väčšina absolventov sa však umiestňuje vo finančných inštitúciách a poisťovniach. K našim pravidelným odberateľom patria najmä Slovenská sporiteľňa, Národná banka Slovenska, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, ING Bank, Slovenský plynárenský priemysel a i.

Informácie o štúdiu

Charakteristika štúdia:

 • Študijný program: Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
 • Študijný odbor: Matematika
 • Forma štúdia: denná
 • Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
 • Garant: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.

Ďalšie informácie:

Odporúčanie od absolventov programu EFMM

Jana Janková - absolventka EFM

Jana Janková

„Štúdium na Matfyze je výnimočné tým, že buduje silné analytické základy a zároveň otvára široké obzory. Odbor Ekonomická a finančná matematika mi umožnil získať rozhľad v celom spektre smerov vrátane financií, optimalizácie, analytických metód a štatistiky. Práve v súčasnej dobe prudkého informačného rozmachu je nesmierne cenné rozumieť súvislostiam v týchto oblastiach. Naviac fakulta ako aj samotný odbor sú jednými z najkvalitnejších na Slovensku. Úroveň štúdia však nepochybne obstojí aj v medzinárodnom merítku. Aj vďaka tomu som získala možnosť absolvovať doktorandské štúdium na švajčiarskom technologickom inštitúte ETH v Zürichu. Ďalšie skúsenosti som zbierala na University of Cambridge, kde som sa venovala výskumu na rozhraní štatistiky a machine learningu. Mala som možnosť sa stretávať s novými výzvami, ktoré si vyžadujú vývoj nových techník a pomáhajú tak posúvať hranice nášho poznania. Som nesmierne vďačná za bohaté spektrum príležitostí, ktoré mi štúdium na Matfyze vytvorilo. Matfyz je výborná voľba.”Jakub Hrbáň - senior analytik stratégií v Slovenských elektrárňach; absolvent EFM a EFMM.

Jakub Hrbáň

„Na odbor Ekonomická a finančná matematika som v roku 2015 nastupoval s očakávaním vysokej úrovne dosiahnutých vedomostí. Po piatich rokoch absolvovaných na Matfyze môžem konštatovať, že odbor EFM mi okrem kvalitných teoretických poznatkov z oblastí ekonómie, financií, matematickej optimalizácie, dátovej analytiky a štatistiky ponúkol aj možnosti praktickej realizácie formou zapojenia sa do viacerých súťaží, kde sme mali šancu pretaviť nadobudnuté vedomosti do riešenia reálnych problémov. Prvou súťažou bola CFA Research Challenge, ktorej cieľom bolo urobiť hĺbkovú finančnú analýzu vybranej spoločnosti kótovanej na burze. Na medzinárodnom kole, konajúcom sa v Prahe, sa nám podarilo obsadiť skvelé tretie miesto. Ďalšia zo spomínaných súťaží, vyhlásená spoločnosťou Slovenské elektrárne, bola zameraná na predikciu krátkodobých cien elektriny. Tam sa nášmu tímu podarilo obsadiť druhé miesto. Tieto úspechy by však neboli možné, bez kvalitného učiteľského zboru, ktorý odbor EFM má. Ochota učiteľa kedykoľvek pomôcť a zápal pre oblasť, ktorej sa venuje, je jednou z vecí, ktorú nám iné fakulty na Slovensku môžu len závidieť.
Absolventi odboru EFM sú vysoko žiadaní na trhu práce, pričom existuje široká škála zamestnaní, v ktorej sa vedia kvalitne uplatniť. Cez banky, poisťovne, poradenské a IT firmy až po dátovú analytiku v sektoroch, akými sú biomedicína, energetika, priemysel, ... Ešte ako študent som mal možnosť brigádovať v IT spoločnosti Softec na pozícii dátového analytika. Po skončení štúdia som sa zamestnal v Slovenských elektrárňach ako analytik stratégie, ktorého primárnou úlohou je robiť analytický support pre tradingové oddelenie. V oboch zamestnaniach mi veľmi dobrým základom boli práve poznatky a analytické rozmýšľanie nadobudnuté na odbore EFM.
Preto keby som sa teraz znova rozhodoval, akú školu a aký odbor štúdia voliť, voľba by bola jasná: Matfyz - EFM.”

Ďalšie užitočné odkazyVybrané úspechy študentov a absolventov EFM/EFMM

 • Na medzinárodnej súťaži Artificial Intelligence in Environmental-Social-Governance Investing (AI in ESG Investing), ktorá prebiehala od marca do júna 2021, tím Univerzity Komenského v zložení Natália Gibasová, Lenka Košútová, Adriána Leginusová a Adam Martinka (všetci študenti EFM), po postupe do európskeho finále, obsadil výborné 4. miesto z 45 družstiev univerzít z EÚ.

 • Úspechy absolventov EFM počas magisterského štúdia v súťaži Slovenskej spoločnosti aktuárov o Najlepšiu diplomovú prácu: Erika Lettrichová (2022, 2. miesto), Paulína Miškovová (2020, 1. miesto), Nikoleta Lengyelová (2019, delené 1. miesto), Ján Murín (2018, 1. miesto), Tünde Tarcsiová (2017, 1. miesto), Veronika Starinská (2017, 3. miesto).
  Súťaž SSA 2017

 • Úspechy študentov a absolventov EFM v česko-slovenskom kole Študentskej vedeckej konferencie: Matej Hladiš (2018, 2. miesto), Zuzana Girová (2018, 3. miesto), Martin Krátky (2017, čestné uznanie), Karol Ďuriš (2015, 1. miesto), Samuel Rosa (2014, 1. miesto), Martin Hurban (2014, čestné uznanie), Jakub Konečný a Michal Hagara (2013), Jana Janková (2012).

Ďalšie úspechy študentov počas štúdia:
 • pozvaná prezentácia na konferenciu International Conference on Pattern Recognition v Tsukuba Science City: Jakub Konečný a Michal Hagara (2012, Japonsko),
 • akceptovaný príspevok na konferenciu IEEE International Conference on Computer Communications: Vladimír Novák (2011, Čína),
 • v súťaži Global Management Challenge 2008 vyhralo národné finále súťaže a zúčastnilo sa medzinárodného kola trojčlenné družstvo zložené zo študentov UK: Juraj Greško (FM, 4. ročník), Peter Krajňák (FM, 2. ročník) a Matej Tunega (FMFI, 4. ročník),
 • Adriana Lojschová a Tatiana Tekušová boli vybraté Európskou centrálnou bankou ako 2 zo 400 uchádzačov na stáž.

Ďalšie úspechy študentov a absolventov EFM pri rôznych súťažiach a oceňovaniach:
 • Ocenenie Mladý ekonóm roku (udeľované Českou ekonomickou spoločnosťou mladým českým ekonómom do 30 rokov): Peter Ondko (2011, 1. miesto),
 • Cena akademika Štefana Schwarza (udeľovaná Jednotou slovenských matematikov a fyzikov mladým slovenským matematikom do 30 rokov): Samuel Rosa (2018, 1. miesto), Katarína Boďová (2011, 2. miesto), Beáta Stehlíková (2010, 3. miesto),
 • Cena Karola Engliša (udeľovaná Českou ekonomickou spoločnosťou mladým českým ekonómom do 30 rokov za prácu zaoberajúcou sa českou hospodárskou politikou): Branislav Saxa (2008),
 • Cena rektora za vynikajúcu diplomovú prácu: Jana Janková (2012, Asymptotic Properties of Support Vector Machines),
 • Cena rektora za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia: Jana Janková (2012),
 • Cena za najlepšiu dizertačnú prácu v oblasti operačnej analýzy, ktorú udelila Operational Research Society v Spojenom kráľovstve: Martin Takáč (na zábere, 2014), jeho meno bolo permanentne vyryté do štítu Georga Patersona,
 • Cena guvernéra NBS za diplomovú prácu: Tomáš Kabina (2014, 3. miesto),
 • Best talk prize at the SIAM National Student Chapter Conference: Martin Takáč ako doktorand na University of Edinburgh (2012),
  ORS2014
 • Best Talk Prize at the School of Mathematics PG Colloquium: Martin Takáč ako doktorand na University of Edinburgh (2012),
 • INFORMS Computing Society Student Paper Award Competition: Martin Takáč ako doktorand na University of Edinburgh (2012, 2. cena),
 • IMA Leslie Fox Prize in Numerical Analysis: Martin Takáč ako doktorand na University of Edinburgh (2013, 2. cena),
 • Cena udeľovaná Rakúskou národnou bankou mladým ekonómom zo strednej, juhovýchodnej a východnej Európy za práce s monetárnou a finančnou tematikou - Olga Radzyner Award: Adriana Lojschová (2003).