Oddelenie ekonomických a finančných modelov

Oddelenie ekonomických a finančných modelov (OEFM KAMŠ FMFI UK) je jedným z troch oddelení KAMŠ FMFI UK. Výskumná činnosť oddelenia sa orientuje na okruhy finančnej matematiky, parciálnych diferenciálnych rovníc, matematického programovania, teórie optimálneho riadenia a vedecko-technických výpočtov. Pracovníci oddelenia sa vo veľkej miere podieľajú na zabezpečení výučby na študijných programoch Ekonomická a finančná matematika, Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie či Poistná matematika.

doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.
vedúca oddelenia

fotografia
Miestnosť: M 268
Telefón: 02/602 95 723
E-mail: margareta.halicka(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Konvexná optimalizácia
 • DEA modely

Vybrané grantové projekty

 • VEGA 1/0611/21 Moderné metódy konvexnej optimalizácie v obálkovej analýze dát a ich aplikácie
 • APVV-20-0311 Nové kvalitatívne a numerické metódy riešenia Hamilton-Jacobi-Bellmanových rovníc obsahujúcich kónické optimalizačné problémy
 • VEGA 1/0062/18 Riešenie priamych a inverzných úloh s variačnou štruktúrou pomocou moderných metód kónického programovania

Pracovníci

doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.

fotografiaMiestnosť: M 233
Telefón: 02/602 95 633
E-mail: jan.boda(at)fmph.uniba.sk

doc. Dr. Zuzana Chladná

fotografia
Miestnosť: M 271
Telefón: 02/602 95 197
E-mail: zuzana.chladna(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Modelovanie šírenia infekčných ochorení
 • Reálne opcie

Vybrané grantové projekty

 • APVV-20-0311 Nové kvalitatívne a numerické metódy riešenia Hamilton-Jacobi-Bellmanových rovníc obsahujúcich kónické optimalizačné problémy

doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.

fotografia
Vedúci katedry
Miestnosť: M 207
Telefón: 02/602 95 477
E-mail: igor.melichercik(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Dynamické modely riadenia portfólia
 • Systémy dôchodkového zabezpečenia
Vybrané grantové projekty
 • VEGA 1/0760/22 Modelovanie záporných úrokových mier
 • MATTHIAS − Modelling and Approximation Tools and Techniques for Hamilton-Jacobi-Bellman equations in finance and Innovative Approach to their Solution (bilaterálny projekt financovaný DAAD a Ministerstvom školstva SR; 2020−2021)
 • APVV-20-0311 Nové kvalitatívne a numerické metódy riešenia Hamilton-Jacobi-Bellmanových rovníc obsahujúcich kónické optimalizačné problémy
 • VEGA 1/0251/16 Kvantitatívna analýza modelov úrokových mier v podmienkach eurozóny a pristupujúcich krajín a jej aplikácie

doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.

fotografia
Miestnosť: M 237
Telefón: 02/602 95 635
E-mail: jan.pekar(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Modelovanie časových radov
Vybrané grantové projekty
 • APVV-20-0374 „DETECTIVES“ Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku
 • VEGA 2/0009/15 Identifikácia zmien hydrologického režimu tokov a vzájomný vzťah extrémnych hydrologických udalostí v zložitom riečnom systéme povodia Dunaja

doc. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.

fotografia
Miestnosť: M 266
Telefón: 02/602 95 260
E-mail: beata.stehlikova(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Parcíálne diferenciálne rovnice, modely úrokových mier
 • Analýza sociálnych sietí
Vybrané grantové projekty
 • VEGA 1/0760/22 Modelovanie záporných úrokových mier
 • MATTHIAS − Modelling and Approximation Tools and Techniques for Hamilton-Jacobi-Bellman equations in finance and Innovative Approach to their Solution (bilaterálny projekt financovaný DAAD a Ministerstvom školstva SR; 2020−2021)
 • APVV-20-0311 Nové kvalitatívne a numerické metódy riešenia Hamilton-Jacobi-Bellmanových rovníc obsahujúcich kónické optimalizačné problémy
 • VEGA 1/0062/18 Riešenie priamych a inverzných úloh s variačnou štruktúrou pomocou moderných metód kónického programovania
 • DAAD-MŠ ENANEFA – Efficient Numerical Approximation of Nonlinear Equations in Financial Applications
 • VEGA 1/0251/16 Kvantitatívna analýza modelov úrokových mier v podmienkach eurozóny a pristupujúcich krajín a jej aplikácie - zodpovedný riešiteľ

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.

fotografia
Miestnosť: M 274
Telefón: 02/602 95 660
E-mail: daniel.sevcovic(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Rovinné krivky
 • Matematická teória oceňovania finančných derivátov (opcie, dlhopisy)
 • Nelineárne optimalizačné metódy a riešenie inverzných úloh

Vybrané grantové projekty

 • VEGA 1/0760/22 Modelovanie záporných úrokových mier
 • VEGA 1/0611/21 Moderné metódy konvexnej optimalizácie v obálkovej analýze dát a ich aplikácie
 • MATTHIAS − Modelling and Approximation Tools and Techniques for Hamilton-Jacobi-Bellman equations in finance and Innovative Approach to their Solution (bilaterálny projekt financovaný DAAD a Ministerstvom školstva SR; 2020−2021)
 • APVV-20-0311 Nové kvalitatívne a numerické metódy riešenia Hamilton-Jacobi-Bellmanových rovníc obsahujúcich kónické optimalizačné problémy - zodpovedný riešiteľ
 • VEGA 1/0062/18 Riešenie priamych a inverzných úloh s variačnou štruktúrou pomocou moderných metód kónického programovania - zodpovedný riešiteľ
 • DAAD-MŠ ENANEFA – Efficient Numerical Approximation of Nonlinear Equations in Financial Applications - vedúci slovenského riešiteľského kolektívu (spolu s Univerzitou Wuppertal, SRN)
 • VEGA 1/0251/16 Kvantitatívna analýza modelov úrokových mier v podmienkach eurozóny a pristupujúcich krajín a jej aplikácie

Mgr. Jana Szolgayová, PhD.

fotografia
Miestnosť: M 272
Telefón: 02/602 95 198
E-mail: jana.szolgayova(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Štatistické analýzy environmentálnych dát
 • Obálková analýza dát

Vybrané grantové projekty

 • VEGA 1/0611/21 Moderné metódy konvexnej optimalizácie v obálkovej analýze dát a ich aplikácie

doc. RNDr. Mária Trnovská, PhD.

fotografia
Miestnosť: M 267
Telefón: 02/602 95 134
E-mail: maria.trnovska(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Kónické programovanie a aplikácie
 • Dynamické modely riadenia portfólia
 • Obálková analýza dát

Vybrané grantové projekty

 • VEGA 1/0611/21 Moderné metódy konvexnej optimalizácie v obálkovej analýze dát a ich aplikácie - vedúca projektu
 • APVV-20-0311 Nové kvalitatívne a numerické metódy riešenia Hamilton-Jacobi-Bellmanových rovníc obsahujúcich kónické optimalizačné problémy
 • VEGA 1/0062/18 Riešenie priamych a inverzných úloh s variačnou štruktúrou pomocou moderných metód kónického programovania

Externisti

Mgr. Ing. Pavol Jurča, PhD.

fotografiaE-mail: pavol.jurca(at)fmph.uniba.sk
E-mail: pavol.jurca(at)nbs.sk

Základné oblasti výskumu

 • Optimálne riadenie
 • Kvantitatívna analýza finančných rizík
 • Bankový sektor

PhDr. Štefan Rychtárik, PhD.

fotografia

E-mail: stefan.rychtarik(at)fmph.uniba.sk
E-mail: stefan.rychtarik(at)nbs.sk

Základné oblasti výskumu

 • Finančná stabilita
 • Makroekonomický vývoj
 • Hospodárske politiky

Mgr. Stanislav Sekereš

Mgr. Stanislav Sekereš

E-mail: stanislav.sekeres(at)dell.com

Základné oblasti výučby

 • Databázy a analýza dát

Doktorandi

Mgr. Alex Babiš

fotografiaMiestnosť: M 203
Telefón: 02/602 95 183
E-mail: alex.babis(at)fmph.uniba.sk

Školiteľ: doc. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.
Téma dizertačnej práce: Analýza finančných trhov pomocou stochastického modelovania

Vybrané grantové projekty

 • VEGA 1/0611/21 Moderné metódy konvexnej optimalizácie v obálkovej analýze dát a ich aplikácie

Neda Bagheri Renani

fotografia
Miestnosť: M 206
Telefón: 02/602 95 180
E-mail: neda.bagheri(at)fmph.uniba.sk

Školiteľ: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
Téma dizertačnej práce: Kvalitatívne a numerické aspekty pohybu systému vzájomne interagujúcich kriviek v priestore

Mgr. Ján Gašper, DiS.art.

fotografia
Miestnosť: M 203
Telefón: 02/602 95 183
E-mail: jan.gasper(at)fmph.uniba.sk

Školiteľ: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
Konzultant: doc. Mgr. Soňa Kilianová, PhD.
Téma dizertačnej práce: Modelovanie a numerické riešenie modelov šírenia infekčných ochorení

 • MATTHIAS − Modelling and Approximation Tools and Techniques for Hamilton-Jacobi-Bellman equations in finance and Innovative Approach to their Solution (bilaterálny projekt financovaný DAAD a Ministerstvom školstva SR; 2020−2021)

Mgr. Jakub Hrdina

fotografiaMiestnosť: M 203
Telefón: 02/602 95 183
E-mail: jakub.hrdina(at)fmph.uniba.sk

Školiteľ: doc. RNDr. Mária Trnovská, PhD.
Téma dizertačnej práce: Lasserre hierarchie a dualita v optimalizačných úlohách

Vybrané grantové projekty

 • VEGA 1/0611/21 Moderné metódy konvexnej optimalizácie v obálkovej analýze dát a ich aplikácie
 • MATTHIAS − Modelling and Approximation Tools and Techniques for Hamilton-Jacobi-Bellman equations in finance and Innovative Approach to their Solution (bilaterálny projekt financovaný DAAD a Ministerstvom školstva SR; 2020−2021)
 • APVV-20-0311 Nové kvalitatívne a numerické metódy riešenia Hamilton-Jacobi-Bellmanových rovníc obsahujúcich kónické optimalizačné problémy

Cyril Izuchukwu Udeani

fotografia
Miestnosť: M 276
Telefón: 02/602 95 134
E-mail: cyril.izuchukwu(at)fmph.uniba.sk

Školiteľ: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
Téma dizertačnej práce: Qualitative and quantitative analysis of nonlinear Hamilton-Jacobi-Bellman equations for optimal allocation problems

Vybrané grantové projekty

 • MATTHIAS − Modelling and Approximation Tools and Techniques for Hamilton-Jacobi-Bellman equations in finance and Innovative Approach to their Solution (bilaterálny projekt financovaný DAAD a Ministerstvom školstva SR; 2020−2021)
 • APVV-20-0311 Nové kvalitatívne a numerické metódy riešenia Hamilton-Jacobi-Bellmanových rovníc obsahujúcich kónické optimalizačné problémy