Školský rok 2001/2002


1. Dvojfaktorové modely derivátov úrokových mier
Mária Alexová
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporiteľne   
2. Ekonometrické modelovanie zahraničného obchodu SR
Katarína Krivanská
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Viliam Páleník, PhD.
3. Analýza eko efektívnosti národného hospodárstva pomocou DEA a rozklad malmquistovho indexu
Jozef Knap
Vedúci diplomovej práce: Prof. Mikuláš Ľuptáčik
4. Numerické metódy oceňovania derivátov úrokovej miery
Martina Lucová
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
5. Modely všeobecnej ekonomickej rovnováhy
Miroslav Kotov
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Viliam Páleník, PhD.
Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporiteľne   
6. Model špekulatívnych menových útokov
Ľubomír Schmidt
Vedúci diplomovej práce: Dr. Aleš Černý
Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporiteľne   
7. Home production in RBC models
Ľuboš Briatka
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Juraj Zeman, CSc.
8. Maximum Entropy Econometrics
Ján Ďuraš
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Marián Grendár
Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporiteľne   
9. Analýza citlivosti ekonomiky na špekulačné tlaky
Andrea Borčinová
Vedúci diplomovej práce: Ing. Vladimír Zlacký
Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporiteľne   
10. Optimalizácia portfólia dlhopisov pri stochastickom vývoji úrokových mier
Ivan Luknár
Vedúci diplomovej práce: Igor Melicherčík, PhD.
11. Životné poistenie so stochastickými úrokovymi mierami
Ladislava Olšarová
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Rastislav Potocký, CSc.
12. Vyrovnávanie cien výrobných faktorov v Heckscherovom-Ohlinovom modeli medzinárodného obchodu
Katarína Vozárová
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Vladimír Toma, CSc.
13. Teória oceňovania firmy
Stanislava Štubňová
Vedúci diplomovej práce: Ing. Marta Rošteková
14. Analýza efektívnosti národného hospodárstva
Juraj Kopecsni
Vedúci diplomovej práce: Prof. Mikuláš Luptáčik
15. Komparácia hospodárskeho rastu v transformujúcich sa krajinách
Matej Prachár
Vedúci diplomovej práce: Ing. Ivan Prachár
16. Modelovanie geografického rozloženia ekonomických centier
Milan Barančok
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.
17. Rozdelenie sídiel na Slovensku podľa veľkosti
Andrea Horehájová
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.
18. Optimalizácia portfólia so zaistením voči alternatívnemu vývoju úrokových mier
Jana Marettová
Vedúci diplomovej práce: prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.
19. Modely populačného optima
Branislav Ondruš
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Karol Pastor, CSc.
20. Sunspots in RBC models
Marián Baranec
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Juraj Zeman, PhD.
21. Monetary policy rules
Aneta Zbyňovská
Vedúci diplomovej práce: Ing. Marta Rošteková, MA
22. Evolučná teória hier
Miroslava Horňáková
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Elena Šikudová
23. Problém obchodného cestujúceho
Tibor Valent
Vedúci diplomovej práce: Prof. RNDr. Ján Plesník, DrSc.
24. Modelovanie príjmov a spotreby obyvateľstva SR
Juraj Huček
Vedúci diplomovej práce: Ing. Ján Haluška, PhD.