Dynamické riadenie portfólia s použitím rizikových mier
Martin Harcek
PhD thesis advisor: Igor Melicherčík

Download
PhD thesis - Full text    (PDF 4 MB)
Synopsis    (PDF 1.1 MB)

Summary:
[SK] V našom výskume sa zaoberáme zaistenými investičnými stratégiami s využitím rizikových mier. V práci definujeme novú dynamickú stratégiu, založenú na koherentnej rizikovej miere Average Value-at-Risk (AVaR). Úlohu formulujeme ako problém investora maximalizujúceho očakávanú užitočnosť z hodnoty portfólia na konci investičného horizontu, obchodujúceho na úplnom trhu. Investor kontroluje rizikovú expozíciu portfólia uplatnením limitu na veľkosť rizikovej miery AVaR. V práci odvádzame optimálnu výplatnú funkciu AVaR portfólia v čase investičného horizontu, ako riešenie statickej optimalizačnej úlohy a tiež dynamickú investičnú stratégiu vedúcu k optimálnej hodnote portfólia. Výsledky numerických simulácií naznačujú, že stratégia dokáže efektívne konkurovať iným dynamickým stratégiám, založeným na rizikových mierach, ako sú napríklad stratégie VaR-RM a LEL-RM definované v~práci Basak-Shapiro (2001).

[EN] We investigate dynamic hedging strategies which are based on risk measures. We develop a new investment strategy, driven by the coherent risk measure Average Value-at-Risk (AVaR). The expected utility maximization problem in finite investment horizon on complete market is constrained by an upper limit defined on the AVaR functional. By solving a static optimization problem we propose the optimal portfolio payoff function in investment horizon as well as the dynamic investment strategy implied by the optimal portfolio. Numerical simulations show that strategy can reasonably outperform other investment strategies based on risk measures, such as well known VaR-RM and LEL-RM strategies proposed in Basak-Shapiro (2001).

Related papers

[1] Harcek, Martin: Risk adjusted dynamic hedging strategies
In: Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. - Cham : Springer, 2014. - S. 117-120. - ISBN 978-3-319-05013-3
PDF

[2] Harcek, Martin: Optimalizácia portfólia s ohraničením na rizikovosť mierou Conditional Value-at-Risk
In: Zborník z prvého česko-slovenského workshopu mladých ekonómov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky, 2012. - s. 1- 19 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-225-3498-7
PDF