Oceňovanie a využitie kreditných derivátov na kapitálovom trhu
Jan Pataky
PhD thesis advisor: Vladimír Toma


Download
PhD thesis - Full text    (PDF 1980 KB) http://www.iam.fmph.uniba.sk/studium/efm/phd/jurca/pdf.gif 
Synopsis    (PDF 191 KB) http://www.iam.fmph.uniba.sk/studium/efm/phd/jurca/pdf.gif
Presentation    (PDF 1522 KB) http://www.iam.fmph.uniba.sk/studium/efm/phd/jurca/pdf.gif


Summary V tejto dizertačnej práci sa zaoberáme rozborom a oceňovaním komplikovanejších finančných nástrojov ako je CDO, ABS a CDS. Miestami sa snažíme objasniť prečo vznikla kríza tohto typu aktív. Podstatná časť práce sa venuje matematickému modelovaniu výskytu strát na nehomogénnom, korelovanom portfóliu aktív. Kalibrácii nami predloženého modelu, založenom na copula funkcii, na trhové dáta. Ako príklad sme zvolili jeden konkrétny produkt obchodovaný na neregulovanom trhu, ktorý sme ocenili našim modelom, nakalibrovaným na trhové dáta a porovnali sme výsledky s trhovými kotáciami. Ako nástroj na oceňovanie portfólia aktív sme si zvolili copula funkciu. Túto sme sa následne snažili nakalibrovať na aktuálne trhové dáta a to konkrétne pomocou rôznych „maximum likelihood“ metód. Stresovali sme historické pozorovania zlyhaní dát od ratingových agentúr za pomoci implikovanej korelácie z iTraxx indexov. Zvolili sme si Gaussovu copula funkciu kvôli výhodnému generovaniu chvostovej závislosti a ukázali sme jej asymptotickú nezávislosť. Pomocou Gaussovej copula funkcie a nástroja „hazard rate“ sme vypočítali očakávané straty na nehomogénnom portfóliu aktív. V závere sme sa zamýšľali nad príčinami vzniku súčasnej krízy z pohľadu matematického modelovania rizika na finančných trhoch. Došli sme k poznaniu, že jedna z kľúčových veci, ktoré trh podhodnotil, bola cena peňazí, alebo inač povedané cena likvidity.


Related papers

[1] Pataky J.(2010) : Korelácia  zlyhania / defaultu a diverzifikačný efekt., Finančné trhy ISSN 1336-5711,  2010

Full text    (PDF 60 KB) http://www.iam.fmph.uniba.sk/studium/efm/phd/jurca/pdf.gif