Pavol Jurča

Peniaze a bankovníctvo (ZS 2017/18)


 

Výučba

    F2
    pondelok, 16:30 - 18:00
    Informačný list predmetu
 

Priebeh semestra

Dátum Téma Slajdy
25.9. Úvod. Peniaze - definícia, podstata, vznik/zánik, funkcie Predn.1
2.10. Peniaze - Peňažná zásoba, peňažné agregáty, proces tvorby peňazí, distribúcia peňazí do obehu, úloha centrálnej banky pri tvorbe peňazí Predn.2
9.10. Komerčné banky – bankové obchody, štruktúra bilancie bánk, charakteristika slovenského bankového sektora Predn.3
16.10. Komerčné banky - hlavné riziká, princípy regulácie Predn.4
23.10. Komerčné banky - ochrana vkladov, formy záchrany banky Predn.5
30.10. Prednáška nebola
6.11. Centrálne banky - úlohy a štruktúra súvahy. Fungovanie devízového trhu, význam devízových rezerv. Predn.6
13.11. Menová politika - štandardné nástroje menovej politiky Predn.7
20.11. Menová politika - neštandardné nástroje menovej politiky Predn.8
27.11. Menová politika - ciele, inflácia / deflácia. Predn.9
4.12. Menová politika - transmisný mechanizmus, vplyv štátneho dlhu na infláciu. Predn.10
11.12. Finančná stabilita a makroprudenciálna politika - typy, príčiny a priebeh kríz, makroprudenciálna politika a jej nástroje. Predn.11
18.12. Záverečný test

 

Literatúra

  • Jílek, Jozef: Finance v globálni ekonomice I - Peníze a platební styk, Grada, 2013.
  • Jílek, Jozef: Finance v globálni ekonomice II - Měnová a kursová politika, Grada, 2013.

Sylaby

  • Peniaze – definícia, tvorba peňazí
  • Komerčné banky – aktivity, tvorba zisku
  • Riadenie rizík v bankách a regulácia, ochrana vkladov, záchrana banky
  • Centrálna banka – úlohy, súvaha, rozdiel medzi peniazmi a likviditou
  • Menová politika - nástroje (štandardné a neštandardné), ciele, transmisný mechanizmus, inflácia
  • Finančná stabilita a makroprudenciálna politika

Pravidlá hodnotenia

Hodnotenie bude založené na záverečnom písomnom teste, ktorý má v hodnotení váhu 100%.

Záverečné hodnotenie:

A      aspoň 90%
B      aspoň 80%, ale menej ako 90%
C      aspoň 70%, ale menej ako 80%
D      aspoň 60%, ale menej ako 70%
E      aspoň 50%, ale menej ako 60%
FX    menej ako 50%

 

Cieľ predmetu

Cieľom kurzu je vysvetliť fungovanie bankového systému, úlohu bánk a centrálnej banky, podstatu peňazí a hlavné princípy fungovania menovej politiky. Predmet bude zameraný na vysvetlenie základných ekonomických pojmov a vzťahov. Dôraz bude kladený predovšetkým na ekonomickú intuíciu a a vysvetlení preberaných poznatkov na aktuálnej situácii vo finančnom a bankovom systéme, a to predovšetkým so zameraním na SR a eurozónu. Veľa sa bude pracovať s s údajmi o aktuálnom vývoji, vrátane zohľadnenia novej situácie, do ktorej sa finančný sektor dostal po globálnej finančnej kríze. Hlavným nástrojom pre vysvetlenie učiva v tomto predmete nebude matematika a teoretické modely, ale základné princípy účtovníctva. Po skončení kurzu by študenti mali byť schopní orientovať sa v základných pojmoch a princípoch bankovníctva a peňažného systému tak, aby dokázali lepšie porozumieť ekonomickému spravodajstvu z tejto oblasti.

V rámci kurzu budú diskutované viaceré ďalšie aktuálne témy, napr.:
Čím sú v súčasnosti kryté peniaze?
Aký je vzťah medzi zvyšovaním štátnych výdavkov a infláciou?
Ako možno riešiť problém banky, ktorá je v kríze?
Čo je banková únia?
Aké opatrenia použili centrálne banky na zmiernenie globálnej finančnej krízy?