Pavol Jurča

Ostatná výučba


 

CVIČENIA Z OPTIMÁLNEHO RIADENIA

vyučované v školských rokoch 07/08 – 13/14
(pre 1. ročník magisterského štúdia EFM)
 
 

Zimný semester: Dynamické programovanie, princíp maxima pre diskrétne úlohy

Učebný text
Optimálne riadenie. Viacetapové rozhodovacie procesy v ekonómii a financiách (M. Halická, P. Brunovský, P. Jurča), EPOS, Bratislava, 2009
 
Optimal control. Multistage Decision Processes in Economy and Finance (M. Halická, P. Brunovský, P. Jurča), Bratislava, 2014
 
Implementácia v Matlabe
Manažment prístavu - zadanie, program, údaje
Obchodník s reďkovkami - program
Optimálna spotreba - program
 
Domáce úlohy (2007/2008 - 2010/2011)

 

Letný semester: Pontriaginov princíp maxima pre spojité úlohy, variačný počet

Učebný text
Optimálne riadenie II. Spojité úlohy s aplikáciami do ekonómie a financií (M. Halická, P. Jurča), Bratislava, 2015
 
Zbierka riešených elementárnych úloh zo spojitej teórie optimálneho riadenia (A. Kériová, M. Halická, editor: P. Jurča), Bratislava, 2014
 
Cvičenia
Cvičenie 1 (variačný počet)
Cvičenie 2 (variačný počet)
Cvičenie 3 (autonómne úlohy s voľným časom)
Cvičenie 4 (neautonómne úlohy, pevný čas)
Cvičenie 5 (riešenie v Exceli a v Matlabe [ xls ])
Cvičenie 6 (nespojitosť riadenia)
Cvičenie 7 (Bolzova úloha)
Cvičenie 8 (úloha s ohraničeniami)
Cvičenie 9 (nekonečný časový horizont, RDP)
Cvičenie 10 (singulárne riadenie, úlohy najrýchlejšieho prechodu)
 
Úlohy z variačného počtu
Teoretické úlohy
 
Domáce úlohy
Domáce úlohy 2008/2009
Domáce úlohy 2009/2010
Domáce úlohy 2010/2011

 

CVIČENIA Z MATEMATICKEJ ANALÝZY

vyučované v školských rokoch 04/05 – 06/07
(pre 1. ročník bakalárskeho štúdia EFM)
 
Archív domácich úloh
zimný semester 2004/2005
letný semester 2004/2005
zimný semester 2005/2006
letný semester 2005/2006
zimný semester 2006/2007
letný semester 2006/2007