Študijné programy

Študijné programy v odbore 9.1.9 Aplikovaná matematika:

Ekonómia a financie na FMFI

Prečo ekonómia a financie na FMFI? Preto, že dnešná teoretická ekonómia a finančné výpočty používajú matematiku veľmi intenzívne. Alebo ešte lepšie - bez matematiky sa poriadne ani robiť nedajú.

História ekonómie a financií na FMFI je pomerne krátka, siaha do roku 1994, kedy bolo otvorené študijné zamerania Ekonomická a finančná matematika (ďalej EFM).

V študijnom programe EFM sú rovnomerne zastúpené tri zložky: matematický základ, operačná analýza a základy teoretickej ekonómie a kvantitatívnych financií, podporované ovládaním programovania a softvérových nástrojov. Osobitným rysom (nielen v rámci Slovenska) je, že študenti absolvujú základné matematické predmety v prvých dvoch rokoch štúdia v rovnakom rozsahu, ako matematici - špecialisti. Dodajme ešte, že viacero odborníkov zo zahraničia nám to závidí.

V zmysle zákona o vysokých školách sme od roku 2004 prešli z dovtedajšieho päťročného magisterského stupňa štúdia na dvojstupňový model - trojročný bakalársky a následný dvojročný magisterský program. Obsah štúdia je však náročný a obsiahly a sotva by ho bolo možné plnohodnotne absolvovať iba v bakalárskom stupni. Preto je naďalej koncipované ako jednotný celok bakalárskeho a nadväzujúceho magisterského programu.

Uplatnenie absolventov

Každoročne niekoľko absolventov pokračuje na doktorandskom štúdiu, a to na našej fakulte, ale aj na CERGE v Prahe, na postgraduálnej škole Institute for Higher Studies vo Viedni a na iných školách. Absolventi EFM dosahujú mimoriadne výsledky na prijímacích testoch a patria k špičkovým študentom.

Väčšina absolventov sa však umiestňuje vo finančných inštitúciách a poisťovniach. K našim pravidelným odberateľom patria najmä Slovenská sporiteľňa, Národná banka, Ministerstvo financií, ING Bank, Slovenský plynárenský priemysel a i.

Partneri

Výučba finančnej matematiky je podporovaná softvérom od spoločnosti Finamis.

EFM na Facebooku

Študijné programy EFM majú svoju stránku aj na Facebooku. Zverejňujú sa na nej aktuálne informácie o seminároch, ponuky práce, ako aj rôzne zaujímavosti z oblasti matematiky, jej aplikácií a pod.

Vybrané úspechy študentov a absolventov

Občianske združenie ZA EFM

Združenie absolventov EFM (ZA EFM) vzniklo ako nezávislá iniciatíva absolventov, je však v úzkom kontakte s vedením EFM. Jeho hlavným cieľom je systematická podpora vzdelávania formou podpory aktivít študentov EFM a odboru ako takého. Príkladmi využitia prostriedkov, ktoré združenie získa, sú napríklad nákup odbornej literatúry, financovanie účasti na odborných konferenciách, atď. Sekundárnym cieľom je pôsobiť ako živá platforma pre rozrastajúcu sa komunitu absolventov a študentov EFM.

Činnosť ZA EFM v roku 2011
Činnosť ZA EFM v roku 2012
Činnosť ZA EFM v roku 2013