Doktorandský študijný program:
Aplikovaná matematika

Stupeň
tretí (doktorandský)
Forma štúdia
denná, externá
Udeľovaný akademický titul
PhD.
Štandardná dĺžka štúdia
4 roky (denná), 5 rokov (externá)
Študijný odbor
aplikovaná matematika
Garant
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
Študijný odbor Aplikovaná matematika na FMFI odráža potrebu praxe na dostatok absolventov ovládajúcich nielen základné matematické disciplíny, ale aj schopných aplikovať matematické poznatky v iných vedách ako napr. fyzika, biomatematika, teoretická ekonómia a financie. Tieto aplikované odbory vyžadujú prehlbovanie a rozširovanie používaných matematických metód a vytváranie nových kvalitných modelov. Zároveň vyžadujú zvládnutie moderných softvérových prostriedkov na realizáciu vedecko-technických výpočtov. Študijný odbor doktorandského štúdia Aplikovaná matematika má ambíciu skĺbiť osvojovanie si hlbokých matematických poznatkov z oblasti matematickej analýzy, štatistiky a matematického modelovania so získavaním znalostí z hraničných vedných odborov.

Profil absolventa

Absolvent doktorandského programu aplikovaná matematika ovláda vedecké metódy a postupy výskumu spojené s aplikáciami matematiky v prírodných vedách (fyzika, biomatematika), v teoreticko ekonomických a finančných vedách a ďalších oblastiach aplikovaného matematického výskumu. Okrem znalosti moderných a tradičných matematických postupov má absolvent štúdia prehľad aj o inej vybranej vednej disciplíne (napr. fyzikálne modelovanie, biomatematika, teoretická ekonómia a financie, operačná analýza). Absolvent má schopnosť návrhu a analýzy matematických modelov vo vybranej disciplíne výskumu.