Magisterský študijný program:
Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie

Stupeň
druhý (magisterský)
Forma štúdia
denná
Udeľovaný akademický titul
Mgr.
Štandardná dĺžka štúdia
2 roky
Študijný odbor
aplikovaná matematika
Nadväzuje na bakalársky program
Ekonomická a finančná matematika (garant: Doc. RNDr. M. Halická,CSc.)
Predpokladaný počet študentov v ročníku
30-60
Ostatný dátum priznania akreditácie
komplexná akreditácia 2015

foto
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
garant magisterského programu

Magisterský študijný program Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie reaguje na potreby praxe na absolventov ovládajúcich nielen základné matematické disciplíny, ale aj schopných aplikovať matematické poznatky v oblastiach akými sú teoretická ekonómia a financie. Tieto odbory vyžadujú pochopenie používaných matematických metód a vytváranie nových kvalitných modelov. Zároveň vyžadujú zvládnutie moderných softvérových prostriedkov na realizáciu výpočtov. Študijný program Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie prepája poznatky z oblasti matematickej analýzy, štatistiky a matematického modelovania so znalosťami ekonomických a finančných odborov.

Profil absolventa

Absolvent magisterského programu Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie má širokú základňu poznatkov z oporných matematických disciplín ako je optimálne riadenie, parciálne diferenciálne rovnice, numerické metódy, stochastické metódy operačnej analýzy, sieťové algoritmy. V oblasti ekonómie a financií má kvalitné vzdelanie v odboroch mikro a makro ekonómie, finančného modelovania, analýzy rizika, oceňovania finančných derivátov. Ovláda základy ďalších matematických disciplín s priamymi aplikáciami v ekonómii a financiách ako sú viacrozmerné štatistické metódy, analýza časových radov, teória hier. Má prehľad o klasických a moderných ekonomických teóriách, pozná základné pojmy a vzťahy z bankovníctva a financií. Ovláda prácu s moderným matematickým, štatistickým a finančným softvérom, ako aj softvérom z oblasti grafickej prezentácie a publikácie výsledkov.

Tieto vedomosti dokáže využiť na riešenie štandardných úloh ekonomickej a finančnej praxe vyžadujúcich použitie náročnejších matematických postupov a metód. Je schopný zapojiť sa do riešiteľského kolektívu pozostávajúceho zo špecialistov z ekonómie a financií. Dokáže samostatne používať domácu i cudzojazyčnú literatúru a adaptovať sa na rozmanité podmienky ekonomickej a finančnej praxe. Absolvent magisterského programu s nadpriemernými študijnými výsledkami je pripravený pokračovať v nadväzujúcom doktorandskom programe Aplikovaná matematika.

Úroveň študentov a uplatnenie absolventov študijného programu

Od samotného vzniku študijného zamerania Ekonomická a finančná matematika nebol nikdy problém s uplatnením našich absolventov magisterského programu. V bankách, investičných spoločnostiach, či teoretických ústavoch si našich absolventov vysoko cenia a majú často prednosť pred absolventmi iných študijných zameraní obsahujúcich ekonomické a finančné predmety. Mnohí naši absolventi sú už teraz vo vrcholných pozíciach v analytických oddeleniach bánk a investičných spoločností. Sú hlavnými analytikmi, alebo aj mediálnymi "tvárami" niektorých popredných slovenských bánk.

Kvalita študentov, učiteľov a samotného študijného programu EFM sa premietla aj do kvality našich absolventov. V súčasnosti je o nich veľký záujem zo strany rozličných finančných, výskumných a iných inštitúcií, ktorí majú záujem o stretnutia s budúcimi absolventmi a robia u nás nábor. Početnejšie skupiny našich absolventov pôsobia napr. v Národnej banke Slovenska, v Slovenskej sporiteľni, VUB, ING, Tatra banke, ale aj v SAV v ÚSSE ale aj na našej fakulte.

Mnohí absolventi úspešne pokračujú v doktorandskom štúdiu na CERGE v Prahe, Univerzite Viedeň resp. na našej fakulte ale aj na postgraduálnom štúdiu v IHS vo Viedni.