Bakalársky študijný program:
Ekonomická a finančná matematika

Stupeň
prvý (bakalársky)
Forma štúdia
denná
Udeľovaný akademický titul
Bc.
Štandardná dĺžka štúdia
3 roky
Študijný odbor
aplikovaná matematika
Nadväzujúci magisterský program
Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie (garant: prof. RNDr. D. Ševčovič,CSc.)
Predpokladaný počet študentov v ročníku
30-60
Ostatný dátum priznania akreditácie
komplexná akreditácia 2015

foto
doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.
garant bakalárskeho programu

Ekonomická a finančná matematika (EFM) je študijný program, ktorý sa na FMFI v rôznych formách študuje už od akademického roku 1994/95. V čase svojho vzniku išlo o moderne koncipované päťročné magisterské štúdium, ktoré pripravovalo vysoko matematicky fundovaných odborníkov pre oblasť ekonómie a financií. Toto štúdium vypĺňalo medzeru v existujúcej štruktúre vysokoškolského vzdelávania, kde absentovala výchova takýchto odborníkov, napriek jej súčasnej zvýšenej potrebe.

Od vzniku tohto zamerania, prešiel program EFM rôznymi organizačnými aj obsahovými zmenami. Najvážnejšou organizačnou zmenou bolo v roku 2004 rozdelenie pôvodne päťročného magisterského programu na trojročný bakalársky program a nadväzujúci dvojročný magisterský program. Obsahové zmeny boli motivované často pripomienkami našich absolventov, požiadavkami praxe, ale aj modernými trendami v ekonomickom a finančnom vzdelávaní.

Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho programu Ekonomická a finančná matematika má základné poznatky z celého spektra matematických disciplín ako je matematická analýza, algebra a geometria, diferenčné a diferenciálne rovnice, numerické metódy, pravdepodobnosť a štatistika. Ďalej ovláda základy ďalších matematických disciplín s priamymi aplikáciami v ekonómii a financiách ako sú ekonometria, niektoré špeciálne štatistické metódy, lineárne a nelineárne programovanie, základy teórie hier a základy finančnej matematiky. Má prehľad o klasických a moderných ekonomických teóriách, pozná základné pojmy a vzťahy z bankovníctva a financií. Ovláda prácu s počítačom, základy operačných systémov a počítačových sietí a prácu s moderným matematickým, štatistickým a finančným softvérom, ako aj softvérom z oblasti grafickej prezentácie a publikácie výsledkov.

Tieto vedomosti dokáže využiť na riešenie štandardných úloh ekonomickej a finančnej praxe vyžadujúcich použitie náročnejších matematických postupov a metód. Je schopný zapojiť sa do riešiteľského kolektívu pozostávajúceho zo špecialistov z ekonómie a financií. Dokáže samostatne používať domácu i cudzojazyčnú literatúru a adaptovať sa na rozmanité podmienky ekonomickej a finančnej praxe. Absolvent bakalárskeho programu je pripravený pokračovať v nadväzujúcom magisterskom programe EFM.