Príjmacie konanie na bakalársky program Ekonomická a finančná matematika

Spôsob výberu a požiadavky na uchádzačov navrhuje každoročne garant programu a schvaľuje ich akademický senát fakulty. Bez prijímacích skúšok sú akceptovaní na štúdium EFM spravidla iba víťazi matematických olympiád. Vzhľadom na to, že záujem o tento študijný program dlhodobe výrazne prekračuje možnosti fakulty, nie je možné odpúšťať prijímacie konanie a prijímať iba na základe prospechu na strednej škole. Preto súčasťou prijímacieho konania je prijímacia skúška, ktorá sa koná formou testu z matematiky. Jej úspešné zvládnutie predpokladá solídne vedomosti gymnaziálneho učiva matematiky. Prijíma sa potom na základe výsledkov prijímacej skúšky a výsledkov autorizovanej skúšky z matematiky (primárne externej časti maturity), ktoré sa zarátavajú v pomere 1:1.

Odkazy na informácie z fakultnej stránky: