Obsah a organizácia bakalárskeho študijného programu Ekonomická a finančná matematika

Spôsob výberu a požiadavky na uchádzačov navrhuje každoročne garant odboru a schvaľuje ich akademický senát Vzhľadom na to, že záujem o tento študijný program dlhodobe výrazne prekračuje možnosti fakulty, nie je možné odpúšťať prijímacie konanie a prijímať iba na základe prospechu na strednej škole. Preto súčasťou prijímacieho konania je prijímacia skúška, ktorá sa koná formou testu z matematiky. Jej úspešné zvládnutie predpokladá solídne vedomosti gymnaziálneho učiva matematiky. Prijíma sa potom na základe výsledkov prijímacej skúšky a výsledkov externej časti maturity (percentylu), ktoré sa zarátavajú v pomere 1:1.

Dĺžka štúdia je v súlade s ustanoveniami zodpovedajúcich paragrafov relevantných zákonov a predpisov 3 roky. Celé štúdium je rozdelené na 3 ročníky, za ktoré je potrebné získať aspoň 180 kreditov. Úspešné absolvovanie prvého ročníka je podmienené ziskom aspoň 40 kreditov. Spôsob získavania kreditov a ďaľšie podmienky postupu do vyšších ročníkov štúdia upravuje študijný a skúšobný poriadok fakulty.

Tvorba študijného plánu študenta

Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov študenta definuje študijný poriadok fakulty. Pri zápise predmetov študent vychádza z odporúčaného študijného plánu a rešpektuje podmieňujúce predmety, odporúčané následnosti (ak sú definované) a kapacitné a časové obmedzenia. Pri úplnom rešpektovaní odporúčaného študijného plánu si študent zapíše všetky povinné predmety odporúčané pre daný ročník a semester a z ponuky výberových predmetov (pre daný ročník a semester) si vyberie niekoľko predmetov tak, aby celková kreditová hodnota za daný semester bola okolo 30 kreditov. Fakulta ručí za rozvrhovú kompatibilitu takto zostavených študijných plánov.

Rozsah a hodnotenie záverečnej práce

Na vypracovanie záverečnej (bakalárskej) práce je vyčlenených 10 semestrohodín v odporúčanom študijnom pláne. Práca je ohodnotená 10 kreditmi, z celkového počtu 180 kreditov, ktoré je potrebné získať na absolvovanie bakalárskeho štúdia.

Požiadavky na úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia

  1. Získanie 180 kreditov
  2. Absolvovanie všetkých povinných predmetov študijného programu
  3. Úspešné vykonanie štátnej skúšky a obhájenie záverečnej práce. Ich konanie je podmienené splnením bodov 1 a 2.

Predmety štátnej záverečnej skúšky bakalárskeho štúdia

  1. Matematický základ (matematická analýza, lineárna algebra a geometria, teória matíc, pravdepodobnosť a štatistika, diferenčné a diferenciálne rovnice)
  2. Matematické metódy v ekonómii a financiách (lineárne a nelineárne programovanie, teória hier, ekonometria, finančná matematika)