Príjmacie konanie na doktorandské štúdium odboru Aplikovaná matematika

V zmysle zákona §57 zákona o VŠ obsahuje prijímacie konanie prijímaciu skúšku. Tá pozostáva s písomnej časti a ústneho pohovoru pred komisiou menovanou dekanom FMFI. V písomnej časti uchádzač preukáže svoje matematické schopnosti riešiť zadané úlohy. Cieľom ústnej časti prijímacieho pohovoru je zistiť hĺbku uchádzačovho záujmu o danú problematiku, jeho prípadné praktické skúsenosti a ďalšie poznatky.

Odkazy na informácie z fakultnej stránky: