Program doktorandského štúdia odboru Aplikovaná matematika

Udeľovaný akademický titul : PhD (philosophae doctor)
Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky (denná), 5 rokov (externá)

Charakteristika jednotiek študijného programu

Študijná časť
Ťažiskom študijnej časti je individuálne štúdium literatúry určenej školiteľom. Súčasťou štúdia môže byť aj úspešné absolvovanie prednášok z vybraných predmetov. Ďalšomu súčasťou štúdia je aktívna účasť na pravidelných vedeckých seminároch, ktorých výber pre doktoranda určí školiteľ. Zároveň súčasťou hodnotenia doktoranda môže byť jeho/jej účasť na domácich a medzinárodných konferenciách a letných/zimných školách, prednesenie príspevku na konferencii a publikácia článku v recenzovanom časopise.
Vedecká časť
Náplňou vedeckej časti je vypracovanie dizertačnej práce. Práca by mala dokladať doktorandovu pripravenosť vedecky pracovať tým, že prinesie buď originálny matematický výsledok alebo originálnu aplikáciu matematickej teórie vo vybranej vednej disciplíne ako napr. fyzika, biomatematika, teoretická ekonómia a financie. Výsledok práce by mal byť publikovateľný v recenzovanom vedeckom časopise z oblasti matematiky alebo predmetnej oblasti jej aplikácie.
Dizertačná skúška
Dostatočnosť a vhodnosť študijného plánu posudzuje komisia dizertačnej skúšky, ktorá zhodnotí hĺbku a rozsah znalostí doktoranda. Komisiu menuje dekan FMFI na návrh garanta a školiteľa v súlade so študijným poriadkom FMFI. Súčasťou skúšky je prednesenie projektu dizertačnej práce, v ktorom doktorand oboznámi komisiu so zámermi svojej práce, resp. s už dosiahnutými výsledkami. Projekt dizertačnej práce doktorand predkladá písomne. Projekt posudzuje aspoň jeden oponent, ktorý je súčasne členom komisie pre dizertačnú skúšku.
Vypracovanie dizertačnej práce
Doktorand vypracuje dizertačnú prácu v termíne, ktorý je stanovený pre daný typ štúdia, t.j. 4 roky pre internú formu a 5 rokov pre externú formu. Vypracovanie, obsah a formu dizertačnej práce konzultuje doktorand so svojím školiteľom. Za dizertačnú prácu je možné považovať aj súhrn publikovaných doktorandových článkov doplnený úvodom a zhrnutím dosiahnutých výsledkov.
Obhajoba dizertačnej práce
Obhajoba dizertačnej práce prebieha pred komisou, ktorej zloženie určí dekan FMFI na návrh garanta doktorandského štúdia Aplikovaná matematika. Prácu posudzujú aspoň traja vedeckí oponenti. Aspoň jeden oponent by mal byť z prostredia mimo FMFI.