Školitelia a prednášajúci doktorandského štúdia Aplikovanej matematiky

Doktorandský študijný program aplikovanej matematiky je zabezpečovaný predovšetkým špičkovými učiteľmi a vedeckými pracovníkmi fakulty, pričom ich zloženie dáva záruku pokrytia matematických, fyzikálnych, ekonomicko-finančných predmetov, ako aj vedecko-technických výpočtov. Kostru vedecko-pedagogického kolektívu tvoria pracovníci Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky, ďalších pracovísk FMFI UK a externí spolupracovníci. Ťažisko výuky a vedenia doktorandov je zabezpečované prevažne profesormi a docentami FMFI UK.

Garant a spolugaranti štúdia

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.

Profesori, docenti a ostatní vysokoškolskí učitelia, zabezpečujúci daný program

prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.
prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc.
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
doc. Mgr. Peter Guba, PhD.
doc. RNDr. Margaréta Halická , CSc.
doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD
doc. RNDr. Katarína Janková , CSc.
doc. Mgr. Richard Kollár, PhD.
doc. Mgr. Ján Mačutek, PhD.
doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD
doc. RNDr. Rastislav Potocký, CSc.
RNDr. Mária Trnovská, PhD

Školitelia

Školiteľmi môzu byť profesori a docenti v odbore matematika a ďalší odborníci schválení vedeckou radou FMFI UK.

PhD študenti vedení členmi Oddelenia EFM v akademickom roku 2017/2018

Mgr. Ján Komadel
Téma: Quadratic hedging for exotic options
Ročník: 4.
Školiteľ: prof. Dr. Aleš Černý, PhD.

Mgr. Róbert Kukumberg
Téma: Moderné metódy riešenia konvexných optimalizačných úloh
Prerušené štúdium
Školiteľ: doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.