Školský rok 2005/2006


1. Analýza jedno a dvojfaktorových modelov derivátov úrokových mier
Miroslav Antol
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

2. The Measurement of Capital Flight and Its Impact on Long-Term Economic Growth
Marianna Červená
Vedúci diplomovej práce: Dr. Workie Tiruneh Menbere, PhD.

Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne    SLSP Logo
3. Všeobecný algebraický modelovací systém - GAMS
Jakub Drozdík
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.

4. Kalibrácia modelu na riadenie portfólia
Blanka Hajduková
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Igor Melicherčík, PhD.

5. Modelovanie defaultu v portfóliu bondov pomocou copula funkcie
Andrej Holík
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Ing. Ján Pataky

6. Terorizmus a teória hier
Jaroslav Hraško
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.

7. Alternatívny prístup k odhadu produkčnej medzery
Monika Kaššovicová
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Juraj Zeman, PhD.

8. Metódy vnútorného bodu vo finančných modeloch
Václav Kolátor
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

9. GARCH modely a Value-at-Risk aplikácie
Jana Krátka
Vedúci diplomovej práce: Dr. Zuzana Siebertová

Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne    SLSP Logo a cenou rektora UK
10. Model obchodovania s komoditami ako úloha optimálneho riadenia
Viktor Lintner
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne    SLSP Logo
11. Štruktúra obchodu v krajinách Strednej Európy a takzvaný "home bias"
Michal Mašlany
Vedúci diplomovej práce: doc. Dr. Jarko Fidrmuc

12. Menová politika nových členských štátov EÚ
Michal Mesároš
Vedúci diplomovej práce: doc. Dr. Jarko Fidrmuc

13. Stratégie obchodovania s futures
Lenka Némethová
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Igor Melicherčík, PhD.

14. Teória statických a dynamických CGE modelov
Stanislav Sekereš
Vedúci diplomovej práce: prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc.

Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne    SLSP Logo
15. Diskrétny model fluktuácií výmenného kurzu
Jana Szolgayová
Vedúci diplomovej práce: prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc.

Práca bola ocenená cenou dekana FMFI UK
16. Krachy na burzách z pohľadu ekonofyziky
Mário Vozár
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.

17. Risk Based Pricing
Oľga Žilková
Vedúci diplomovej práce: Ing. Jiří Kottas, PhD.

18. Newcombov paradox a teória hier vo financách
Róbert Vaško
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.