Prijímacie konanie na magisterský program Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie

Spôsob výberu a požiadavky na uchádzačov navrhuje každoročne garant programu a schvaľuje ich akademický senát fakulty. Spravidla sa prijíma na základe študijných výsledkov počas bakalárskeho štúdia a výsledkov prijímacej skúšky, ktorou je - v prípade uchádzačov z predchádzajúceho bakalárskeho programu EFM - písomná časť bakalárskej štátnej skúšky.

Odkazy na informácie z fakultnej stránky: