Obsah a organizácia magisterského študijného programu Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie

Požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu: Absolvovanie bakalárskeho stupňa študijného programu Ekonomická a finančná matematika. Úspešné vykonanie štátnych skúšok: Matematický základ a Matematické metódy v ekonómii a financiách .Obhájenie záverečnej bakalárskej práce. To sú nevyhnutné predpoklady. Príjmanie na magisterské štúdium je v kompetencií garanta, ktorý svoje rozhodnutie o prijatí konzultuje s členmi gestorskej rady štúdia. V záujme zachovania špičkovej úrovne magisterského štúdia gestorská rada študijného zamerania môže a je povinná odmietnuť uchádzačov o magisterské štúdium na základe slabších dosiahnutých výsledkov v bakalárskom štúdiu.

Dĺžka štúdia

Dĺžka štúdia je v súlade s ustanoveniami zodpovedajúcich paragrafov relevantných zákonov a predpisov 2 roky. Celé štúdium je rozdelené na 2 ročníky, za ktoré je potrebné získať aspoň 120 kreditov. Spôsob získavania kreditov a ďalšie podmienky postupu do vyšších ročníkov štúdia upravuje študijný a skúšobný poriadok fakulty. Tvorba študijného plánu študenta Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov študenta definuje študijný poriadok fakulty. Pri zápise predmetov študent vychádza z odporúčaného študijného plánu a rešpektuje podmieňujúce predmety, odporúčané následnosti (ak sú definované) a kapacitné a časové obmedzenia. Pri úplnom rešpektovaní odporúčaného študijného plánu si študent zapíše všetky povinné predmety odporúčané pre daný ročník a semester a z ponuky výberových predmetov (pre daný ročník a semester) si vyberie niekoľko predmetov tak, aby celková kreditová hodnota za daný semester bola okolo 30 kreditov. Fakulta ručí za rozvrhovú kompatibilitu takto zostavených študijných plánov.

Rozsah a hodnotenie záverečnej práce

Na vypracovanie záverečnej (diplomovej) práce je vyčlenených 14 semestrohodín v odporúčanom študijnom pláne. Práca je ohodnotená 21 kreditmi, z celkového počtu 120 kreditov, ktoré je potrebné získať na absolvovanie magisterského štúdia.

Predmety štátnej skúšky magisterského štúdia

  1. Operačná analýza
  2. Ekonómia a financie