Školský rok 2015/2016


Asymptotický rozvoj ceny dlhopisu vo Fong-Vašíčkovom modeli
Martin Bušo
Vedúca diplomovej práce: Beáta Stehlíková

Práca bola ocenenená cenou Slovenskej sporiteµne SLSP Logo

Modely spotových cien eletrickej energie s prepínaním režimov
Štefan Krakovský
Vedúci diplomovej práce: Martin Harcek

Práca bola ocenenená cenou Slovenskej sporiteµne SLSP Logo

Metódy odhadu kreditného rizika v portfóliu úverov
Jakub Šiška
Vedúci diplomovej práce: Pavol Jurča

Práca bola ocenenená cenou Slovenskej sporiteµne SLSP Logo

Analysis of model of cell death in presence of invasion by Trichinella Spiralis parasite
Peter Barančok
Vedúci diplomovej práce: Richard Kollár


Asymptotické aproximácie riešení nelineárnych Black-Scholesovych rovníc
Veronika Belušková
Vedúci diplomovej práce: Daniel Ševčovič


Riešenie spojitých úloh optimálneho riadenia metódou analýzy fázových portrétov
Michaela Dobríková
Vedúca diplomovej práce: Margaréta Halická


Kontextuálne premenné školskej úspešnosti
Juraj Falath
Vedúca diplomovej práce: Zuzana Juščáková


A firm-fundamentals based corporate bond investment strategy.
Michaela Floriánová
Vedúci diplomovej práce: Juraj Katriak


Hodnotenie nemocníc na základe rehospitalizácií
Norbert Füle
Vedúca diplomovej práce: Henrieta Tulejová


Optimálne riadenie hypotéky
Dana Gašparovičová
Vedúca diplomovej práce: Zuzana Chladná


Analýza fundamentálnych údajov podnikov a ich vzťah s cenami akcií
Martina Hlavatá
Vedúci diplomovej práce: Miroslav Kotov


Markowitzov model s kvantitatívnou požiadavkou na pestrosť portfólia
Michaela Iliťová
Vedúci diplomovej práce: Milan Hamala


Súčasné problémy dôchodkového zabezpečenia
Samuel Iľko
Vedúci diplomovej práce: Ján Boďa


Vlastnosti spektrahedrálnych množín a ich aplikácie v nelineárnej optimalizácii
Andrej Iring
Vedúci diplomovej práce: Daniel Ševčovič


Modelovanie vplyvu v sociálnej sieti pomocou DeGrootovho modelu
Katarína Ivanová
Vedúca diplomovej práce: Beáta Stehlíková


Value-at-Risk a Conditional Value-at-Risk ako nástroje na meranie rizika portfólia
Michaela Jašurková
Vedúca diplomovej práce: Soňa Kilianová


Odhad výšky dôchodkov v dvojpilierovom systéme
Matej Ječmen
Vedúci diplomovej práce: Igor Melicherčík


Numerické aproximácie hranice predčasného uplatnenia Americkej opcie
Andrej Kozák
Vedúci diplomovej práce: Daniel Ševčovič


Využitie Meixnerovho procesu pri modelovaní finančných trhov
Ivana Krasulová
Vedúci diplomovej práce: Igor Melicherčík


Predikcia ukazovateľov kvality aktív retailového portfólia komerčnej banky
Martin Oberuč
Vedúci diplomovej práce: Marián Grendár


Využitie metód hĺbkovej analýzy údajov vo finančnom sektore. Identifikácia klientov predčasného splatenia spotrebného úveru.
Matúš Pilarčík
Vedúca diplomovej práce: Iveta Stankovičová


Methodology design for stress testing of risk parameter PD
Anna Rosinová
Vedúci diplomovej práce: Radoslav Harman


Testy autokorelácie v regresných modeloch
Silvia Štrbová
Vedúci diplomovej práce: Ján Somorčík


Ziskovosť slovenských firiem
Michal Švehlík
Vedúci diplomovej práce: Ján Boďa


Odhad dopytu po pracovnej sile v sektore zdravotných a sociálnych služieb
Michal Hajduk
Vedúci diplomovej práce: Marek Radvanský


Zoraďovanie v neúplných súťažiach
Karol Hrubják
Vedúci diplomovej práce: Richard Kollár


Rovnováha a sedlová cesta v nelineárnych ekonomických modeloch so spojitým časom
Dávid Izsák
Vedúci diplomovej práce: Pavel Brunovský


Výpočet asymptotických hodnôt pravdepodobností prechodu v konečných Markovovských reťazcoch
Ondrej Kováč
Vedúci diplomovej práce: Pavol Bokes


Stresové testovanie kreditného rizika slovenského bankového sektora
Dominik Lužbeťák
Vedúci diplomovej práce: Ján Klacso


Korelovaná náhodná prechádzka
Sára Minárová
Vedúci diplomovej práce: Pavol Bokes


Alternatívne prístupy k odhadom medziregionálnch tokov v SR
Tomáš Smolárik
Vedúci diplomovej práce: Marek Radvanský


Techniky riešenia úloh strojového učenia
Matej Štefák
Vedúca diplomovej práce: Mária Trnovská