Školský rok 2006/2007


1. Stratégie obchodovania s futuritami založené na skúmaní historických dát
Ján Barlák
Vedúci diplomovej práce: Melicherčík Igor, Mgr., PhD.

2. Investovanie s úrokovými derivátmi
Marek Vandák
Vedúci diplomovej práce: Datel Henrich, Mgr.

3. Value at Risk: Nástroj na meranie trhového rizika
Matej Štalmach
Vedúci diplomovej práce: Mudrák Stacho, Mgr.

4. Spriemerňovanie časových štruktúr výnosových kriviek a ich kalibrácia
Zuzana Čintalová
Vedúci diplomovej práce: Ševčovič Daniel, doc.RNDr.CSc.

5. Metóda faktorovej dekompozície pri kalibrácii viacfaktorových modelov
Tomáš Leško
Vedúci diplomovej práce: Ševčovič Daniel, doc.RNDr.CSc.

Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne    SLSP Logo
6. Short time oscillations of exchange rates
Tomáš Bokes
Vedúci diplomovej práce: Brunovský Pavel, prof.,RNDr.DrSc.

Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne    SLSP Logo
7. Metódy a algoritmy pre modely stochastickej volatility
Emília Boháčková
Vedúci diplomovej práce: Witkovský Viktor,doc.RNDr.PhD.

8. Six Sigma a jej vplyv na produktivitu firmy
Jaroslav Kačmár
Vedúci diplomovej práce: Grendár Marián, Mgr. PhD.

9. Generovanie scenárov úrokových mier pomocou Ho-Lee modelu
Natalia Zahorec
Vedúci diplomovej práce: Melicherčík Igor, Mgr. PhD.

10. Metódy riešenia úloh nelineárnej regresie s veľkými reziduami
Daniela Foríšeková
Vedúci diplomovej práce: Hamala Milan, doc.RNDr.,CSc.

11. Štatistická inferencia v časových radoch
Eduard Toman
Vedúci diplomovej práce: Katina Stanislav, PaedDr.RNDr.PhD.

12. Model všeobecnej ekonomickej rovnováhy ekonomiky Slovenskej republiky
Andrej Fašung
Vedúci diplomovej práce: Páleník Viliam, doc.RNDr.,PhD.

13. Ekonometrické modelovanie investícií
Imrich Fitala
Vedúci diplomovej práce: Páleník Viliam, doc.RNDr.,PhD.

14. Modelovanie inflácie pomocou trhu práce, tovarov a peňažnej zásoby
Mário Vítek
Vedúci diplomovej práce: Valachy Juraj, Mgr.

15. Alternatívne uzávery CGE modelov
Lucia Pániková
Vedúci diplomovej práce: Brunovský Pavel, prof.RNDr.DrSc.

16. Odmocninová metóda vnútorného bodu v lineárnom programovaní
Andrej Koršňák
Vedúci diplomovej práce: Hamala Milan, doc. RNDr., CSc.

17. Metóda sečnicových nadrovín
Miroslav Ďuriš
Vedúci diplomovej práce: Hamala Milan, doc.RNDr.CSc.

18. Všeobecná obálková veta
Ivana Kosírová
Vedúci diplomovej práce: Brunovský Pavel, prof.RNDr.DrSc.

19. Minoritné hry
Martin Podmanický
Vedúci diplomovej práce: Vanko Július, doc.RNDr.CSc.

20. Hry s asymetrickou informáciou
Veronika Sláviková
Vedúci diplomovej práce: Pekár Ján, doc. RNDr., PhD.

21. Stabilita v nekonečne opakovaných hrách Cournotovho duopolu
Róbert Zvonár
Vedúci diplomovej práce: Pekár Ján, doc.RNDr.PhD.

22. Informačné kritériá pre STAR modely
Martin Handlovič
Vedúci diplomovej práce: Komorníková Magda, prof. RNDr.

Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne    SLSP Logo
23. Application of Factor Models in Business Cycle Analysis in the Enlarged EU
Ivana Bátorová
Vedúci diplomovej práce: Fidrmuc Jarko, doc. Ing.

Práca bola navrhnutá na Cenu rektora UK
24. "The New Keynesian Phillips Curve
Katarína Bakošová
Vedúci diplomovej práce: Fidrmuc Jarko, doc. Ing.

Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne    SLSP Logo
25. Nová Keynesiánska Phillipsova krivka
Denisa Takáčová
Vedúci diplomovej práce: Zeman Juraj, RNDr., CSc.

26. Equilibrium exchange rate
Dénes Kucsera
Vedúci diplomovej práce: Zeman Juraj, RNDr., CSc.

27. Modelovanie transmisie limitnej sadzby pre REPO tendre do sadzieb medzibank. trhu
Ján Klacso
Vedúci diplomovej práce: Hajnovič František, Ing., Phd.

28. Modelovanie úverov podnikom
Andrea Mračnová
Vedúci diplomovej práce: Hajnovič František, Ing., Phd.

29. Modelovanie úverov domácnostiam
Ľubomíra Šedivá
Vedúci diplomovej práce: Hajnovič František, Ing., Phd.

30. Transmisie úrokových sadzieb z medzibankového sektora do klientských sadzieb
Marianna Beláková
Vedúci diplomovej práce: Reľovský Branislav, Ing.

31. Vplyv výmenného kurzu na dovozné ceny v SR
Monika Bruncková
Vedúci diplomovej práce: Gavura Miroslav, Mgr.

32. Algoritmy primárno-duálnych metód vnútorného bodu na riesenie úloh lineárneho programovania
Zuzana Hasonová
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.

33. Riešenie úloh nelineárneho programovania pomocou metód s ohraničeným krokom
Martin Mrázek
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.

34. Výpočet súčasnej hodnoty budúcich ziskov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
Borislav Savov
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Tomáš Hecht, CSc.