Informácie pre študentov

Beáta Stehlíková
Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, M266

E-mail: stehlikova@pc2.iam.fmph.uniba.sk
Web: http://pc2.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova/

:: Obsah stránky ::

:: Diplomové práce ::

Tematika:

Spoločné požiadavky:

Aktuálne vedené diplomové práce:

Predpokladaný rok obhajoby Diplomant Predbežný názov
2018 Juraj Druska Predikovanie výsledkov tenisových zápasov metódami machine learningu
2018 Zuzana Girová Vplyv korelácie medzi faktormi na ceny dlhopisov v dvojfaktorových short rate modeloch
2018 Petra Húsková Short rate modely pripúšťajúce záporné úrokové miery
2018 Radka Litvajová Analýza vzťahov medzi časovými radmi metódami sieťovej analýzy a zhlukovania

V minulosti vedené práce:

Rok obhajoby Diplomová práca DP v pdf formáte
2017 Zuzana Froncová: Model of option prices with feedback effect pdf
[pdf súbor]
2017 Matúš Košík: Viacfaktorové modely úrokových mier a prínos dodatočného faktora pdf
[pdf súbor]
2017 Eva Kučmínová: Aplikácia ARMA modelov a machine learningu na modelovanie časových radov pdf
[pdf súbor]
2017 Jakub Porubčanský: Konvergenčné modely úrokových mier založené na Brownovom moste pdf
[pdf súbor]
2016 Martin Bušo: Asymptotický rozvoj ceny dlhopisu vo Fong-Vašíčkovom modeli

- Práca bola ocenená Cenou Slovenskej sporiteľne.
pdf
[pdf súbor]
2016 Katarína Ivanová: Modelovanie vplyvu v sociálnej sieti pomocou DeGrootovho modelu pdf
[pdf súbor]
2016 Jozef Janočko: Aplikácia metódy združených asymptotických rozvojov vo finančnej matematike pdf
[pdf súbor]
2015 Martin Čechvala: Kalibrácia jednofaktorového modelu úrokových mier pomocou viacerých kritérií

Práca bola ocenená Cenou Slovenskej sporiteľne.
pdf
[pdf súbor]
2015 Magdaléna Janečková: Analýza dát získaných študentami pri vyučovaní pravdepodobnosti a štatistických metód  
2015 Mária Mészárosová: Finančné modelovanie - vybrané problémy pdf
[pdf súbor]
2015 Viktor Pojzl: Aproximácie cien dlhopisov a presnosť vstupných dát pri kalibrácii pdf
[pdf súbor]
2015 Radoslav Šrámek: Okamžitá úroková miera ako súčet dvoch faktorov - zjednodušenie modelu pdf
[pdf súbor]
2014 Michal Jánoši: Trojfaktorový konvergenčný model úrokových mier pdf
[pdf súbor]
2014 Tomáš Karovič: Analytické aproximácie pri modelovaní cien opcií pdf
[pdf súbor]
2014 Martin Šimo: Fong-Vašíčkov model úrokových mier so stochastickou volatilitou pdf
[pdf súbor]
2014 Jana Trajová: Úroková miera s ohraničeným oborom hodnôt pdf
[pdf súbor]
2013 Simona Chattová: Kalibrácia konvergenčného modelu úrokových mier Vašíčkovho typu. pdf
[pdf súbor]
2012 Vladimír Mosný: Odhadovanie okamžitej úrokovej miery v CKLS modeli. pdf
[pdf súbor]
2012 Radka Selečéniová: Rýchla časová škála volatility vo Fong-Vašíčkovom modeli. pdf
[pdf súbor]
2011 Jana Halgašová: Aproximácia cien dlhopisov v dvojfaktorových modeloch úrokových mier.

- Práca bola ocenená Cenou Slovenskej sporiteľne.
pdf
[pdf súbor]
2011 Zuzana Zíková: Konvergenčné modely úrokových mier

- Študentská vedecká konferencia 2011 - laureát fakultného kola, Cena Literárneho fondu, 2. miesto v kategórii "Pravděpodobnost, statistika a finanční matematika" na česko-slovenskom kole v Ústí nad Labem.
- Účasť a prezentácia výsledkov na konferencii ISCAMI 2011 v Malenoviciach
- Článok Z. Zíková, B. Stehlíková: Convergence model of interest rates of CKLS type. Kybernetika 48 (3), 2012, 567-586. pdf
pdf
[pdf súbor]
2010 Zuzana Boušková: Odhadovanie okamžitej úrokovej miery z výnosových kriviek pdf
[pdf súbor]
2010 Vladimír Lacko: Two-factor Convergence Model of Cox-Ingersoll-Ross Type

- Práca bola ocenená Cenou Slovenskej sporiteľne.
- Študentská vedecká konferencia 2010 - laureát fakultného kola, účasť na česko-slovenskom kole v Ostrave.
- Výsledky boli prezentované na konferencii Forecasting Financial Markets 2010 v Hanoveri, príspevok pdf v zborníku konferencie.
pdf
[pdf súbor]
2009 Jana Belanová: Volatilita s dvoma možnými stavmi v modeloch cien akcií pdf
[pdf súbor]
2009 Miroslav Mlynárik: Kalibrácia jednofaktorových modelov úrokových mier pomocou analytickej aproximácie cien dlhopisov

- Práca bola ocenená Cenou Slovenskej sporiteľne.
pdf
[pdf súbor]
2008 Jana Bírová: Modely cien akcií so stochastickou volatilitou. Analytická aproximácia NGARCH modelu pdf
[pdf súbor]
2008 Lucia Ulrychová: Aproximácie cien opcií v modeloch so stochastickou volatilitou pdf
[pdf súbor]
2008 Lenka Valíková: Kalibrácia dvojfaktorového konvergenčného modelu úrokových mier

- Práca bola ocenená Cenou Slovenskej sporiteľne.
- Výsledky boli prezentované na konferencii Mathematical Methods in Economics 2008 v Liberci.
pdf
[pdf súbor]


Beáta Stehlíková
Department of Applied Mathematics and Statistics
Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
Comenius University
Bratislava
Slovak Republic


E-mail: stehlikova@pc2.iam.fmph.uniba.sk
Web: http://pc2.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova/

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!