Školský rok 2007/2008


1. Menová politika a hospodársky cyklus vo vybraných nových členských krajinách EÚ
Katarína Machová
Vedúci diplomovej práce: Prof. Dr. Jarko Fidrmuc

2. Stresové testovanie kreditného rizika
Katarína Sojčáková
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Zeman Juraj, CSc.

3. Stratégie pri obchodovaní s opciami
Jana Hlinková
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Stacho Mudrák

4. Riešiteľnosť rovníc CGE modelov
Lívia Šmátralová
Vedúci diplomovej práce: Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.

5. Kalibrácia dvojfaktorového konvergenčného modelu úrokových mier
Lenka Valíková
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Beáta Stehlíková

Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne    SLSP Logo
6. Optimálny čas uplatnenia Amerických Ázijských Call opcií
Branislav Kucharčík
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr.Daniel Ševčovič, CSc.

7. The Balassa-Samuelson Effect in the Enlarging EU
Mária Machová
Vedúci diplomovej práce: Priv. Doz. Martin Wagner

Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne    SLSP Logo
8. Asymptotické metódy oceňovania ázijských typov derivátov
Lenka Grmanová
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

9. Investovanie majetku dôchodkových fondov vzhľadom na zákonné obmedzenia
Martin Fitala
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Soňa Kilianová

10. Analýza obálky dát - Zmena efektívnosti hotelov na Slovensku
Matej Danóci
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

11. Použitie teórie extrémnych hodnôt vo finančníctve
Eniko Kovácsová
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Alexandra Urbánová Csajková, PhD.

12. Riešenie veľkých lineárnych sústav modernými metódami
Miloš Gabriš
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.

13. Jednoperiódový a viacperiódový model správy portfólia
Andrej Kuhejda
Vedúci diplomovej práce: Mgr.Igor Melicherčík, PhD

14. Analýza citlivosti dynamického akumulačného modelu pre druhý pilier dôchodkového systému na Slovensku
Tibor Jakubík
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

15. Modelovanie vzťahov na trhu práce pomocou metód maximálnej vierohodnosti
Michal Gemeran
Vedúci diplomovej práce: Ing. Vladimír Kvetan

16. Oceňovanie finančných derivátov pomocou Lévyho procesov
Halina Filová
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Igor Melicherčík, PhD.

17. Analýza investičného rozhodovania pri uplatnení reálnej opcie
Ingrid Michnová
Vedúci diplomovej práce: Dr.Zuzana Chladná

Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne    SLSP Logo
18. Optim.portfólia vzhľadom na miery rizika a jej implementácia vo webovej aplikácii
Viktor Cibulka
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Soňa Kilianová

19. Cournotovský trh s tajnou informáciou
Peter Janiga
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Ján Pekár PhD.

20. Stratégie obchodovania s futures aplikované na historické dáta
Ondrej Kupča
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Igor Melicherčík, PhD.

21. Výmenný kurz a jeho vplyv na infláciu
Miroslava Federičová
Vedúci diplomovej práce: Prof. Dr. Jarko Fidrmuc

22. Analýza stratégií využívajúcich zaistené investície na historických dátach
Zuzana Fratričová
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Henrich Datel

23. Alternatívny model dôchodkového systému
Peter Algayer
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Igor Melicherčík, PhD.

24. Aproximácie cien opcií v modeloch so stochastickou volatilitou
Lucia Ulrychová
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Beáta Stehlíková

25. Odhad kreditného rizika so zameraním na úverové obchody bánk
Lukáš Novotný
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Filip Pistovčák

26. DEA modely a meranie eko-efektívnosť
Veronika Lennerová
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

27. Vplyv vládnych výdavkov na hrubý domáci produkt štátov Európskej únie
Ivana Fabianová
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.

28. Modely cien akcií so stochastickou volatilitou. Analytická aproximácia NGARCH modelu
Jana Bírová
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Beáta Stehlíková

29. Porovnanie dôchodkových systémov z hľadiska makroekonomickej teórie
Barbara Škandíková
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.

30. Oceňovanie firiem v investičnom procese private equity investície
František Salamon
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Lucia Kalnássy

31. Vybrané metódy riešenia nelineárnej úlohy o komplementarite
Ondrej Fekete
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.

32. Využitie metód aplikovanej matematiky vo finančnom plánovaní
Ing. Tatiana Plachá
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Zuzana Chladná, PhD.

33. Hodnotenie investície do obnoviteľného zdroja energie prostredníctvom reálnych opcií
Ing. Ladislav Barkoci
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Zuzana Chladná, PhD.