Školský rok 2008/2009


1. Empirical likelihood estimation of interest rate diffusion model
Mgr. Lukáš Lafférs
Vedúci diplomovej práce: Doc. Mgr. Marian Grendár, PhD

2. Využitie blokových matíc pri riešení úloh lineárnej algebry
Mgr. Radovan Dobák
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Dušan Krajčovič, CSc.

3. Deficit dôchodkového systému a očakávané výšky dôchodkov v Maďarsku
Mgr. Imre Horváth
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Igor Melicherčík, PhD.

4. Malý neokeynesiánsky model slovenskej ekonomiky
Mgr. Žaneta Trumpešová
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Juraj Zeman, CSc.

5. Riadenie portfólia zloženého z akcií, opcií a dlhopisov
Mgr. Marianna Fukasová
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Igor Melicherčík, PhD.

6. Aplikácia ukazovateľov účtovnej závierky na organizácie verejného sektora
Mgr. Lucia Šošková
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Peter Mederly, CSc.

7. Numerické a analytické aproximácie hranice predčasnej expirácie americkej put opcie
Mgr. Martin Lauko
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne    SLSP Logo
8. Porovnanie účtovných štandardov IAS/IFRS a US GAAP a charakterizácia stavu ich konvergenčného procesu
Mgr. Mária Fiflíková
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Peter Mederly, CSc.

9. Matematické modely pre frekvencie grafém
Mgr. Tomáš Kopilec
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Ján Mačutek, PhD.

10. Kredibilita centrálnej banky v jednoduchom monetárnom modeli
Mgr. Karolína Janíková
Vedúci diplomovej práce: Ing. Branislav Reľovský

11. Analýza Black-Littermanovho modelu optimalizácie portfolio
Mgr. Samuel Opršal
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Marek Prokopec

12. Teória optimálnej menovej oblasti, možnosti a obmedzenia jej modelovania
Mgr. Dominika Bartová
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD

13. Aplikácia niektorých metód manažérskeho účtovníctva pre organizácie verejného sektora
Mgr. Andrea Vašeková
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Peter Mederly, CSc.

14. Analýza zmien dôchodkového systému pomocou CGE modelov
Mgr. Monika Vojteková
Vedúci diplomovej práce: Ing. Martin Mlýnek

15. Analýza metód oceňovania používaných v účtovníctve
Mgr. Martin Markech
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Peter Mederly, CSc.

16. Model dôchodkového sporenia minimalizujúci koncové riziko a implementácia CPPI stratégie
Mgr. Jana Míšaná
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Soňa Kilianová, PhD.

17. Odhad parametrov pre výpočet kapitálovej primeranosti - Interpretácia a implementácia výsledkov v reálnom procese banky
Mgr. Michal Závodný
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Miroslava Fifíková

18. Monetárne pravidlo v politike Národnej banky Slovenska
Mgr. Stanislava Kelemenová
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.

19. Predpovedanie finančných časových radov pomocou neurónových sietí
Mgr. Jana Orsaghová
Vedúci diplomovej práce: Doc. Mgr. Marian Grendár, PhD

20. Modely časových radov s premenlivými režimami
Mgr. Anna Petričková
Vedúci diplomovej práce: Prof. RNDr. Magda Komorníková, CSc.

21. Reálne opcie a averzia k riziku
Mgr. Martin Tóth
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Jana Szolgayová

22. Vplyv výmenného kurzu na infláciu
Mgr. Dušan Zajac
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Miroslav Gavura

23. Modeling dependence structure of the stock and bond market
Mgr. Katarína Kvašňáková
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Pavol Jurča

24. Porovnanie prognostickej schopnosti modelov pri využití metód sezónneho očisťovania
Mgr. Zuzana Grivalská
Vedúci diplomovej práce: Ing. Marek Radvanský

25. Cyklická dynamika v makroekonomickom modeli
Mgr. Lukáš Svienty
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Michal Zákopčan

26. Consistency of the Taylor Rule with the CEEC Data
Mgr. Darina Polovková
Vedúci diplomovej práce: Doc. Dr. Jarko Fidrmuc

27. Rozpočtovanie zamerané na výsledky a jeho implementácia v podmienkach SR
Mgr. Matej Tunega
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Peter Mederly, CSc.

28. Structural changes in money demand in selected NMS of EU
Mgr. Lucia Strapková
Vedúci diplomovej práce: Doc. Dr. Jarko Fidrmuc

29. Multifaktorové modely časovej štruktúry úrokových mier
Mgr. Mária Janková
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

30. Odhady parametrov modelov časovej štruktúry úrokových mier
Mgr. Ivan Sutóris
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne    SLSP Logo
31. Volatilita s dvoma možnými stavmi v modeloch cien akcií
Mgr. Jana Belanová
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Beáta Stehlíková, PhD

32. Menová politika pred vstupom do eurozóny a jednotná menová politika eurozóny vo vzťahu k finančnej stabilite na Slovensku
Mgr. Norbert Švarda
Vedúci diplomovej práce: RNDr. František Hajnovič, CSc.

33. Kalibrácia jednofaktorových modelov úrokových mier pomocou analytickej aproximácie cien dlhopisov
Mgr. Miroslav Mlynárik
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Beáta Stehlíková, PhD

Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne    SLSP Logo
34. Dynamická teória zásob
Mgr. Peter Klátik
Vedúci diplomovej práce: Prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc.

35. Mean-Variance Hedging with Uncertain Trade Execution
Mgr. Zuzana Batmendijnová
Vedúci diplomovej práce: Prof. Ing. Aleš Černý, PhD

Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne    SLSP Logo
36. Vplyv nerovnováh v ekonomike na vývoj cenovej hladiny
Mgr. Zuzana Hromádková
Vedúci diplomovej práce: Ing. Branislav Reľovský

37. Odhad Value-at-Risk pomocou copula funkcií
Mgr. Lucia Potisková
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Stacho Mudrák

38. Globally Optimal Gamma Hedging With Transaction Costs
Mgr. Zuzana Ceľuchová
Vedúci diplomovej práce: Prof. Ing. Aleš Černý, PhD

39. DSGE modelovanie
Mgr. Marián Varga
Vedúci diplomovej práce: Ing. Marek Radvanský

40. Menová politika pred vstupom do eurozóny a jednotná menová politka eurozóny vo vzťahu k nezamestnanosti na Slovensku
Mgr. Ondrej Marušiak
Vedúci diplomovej práce: RNDr. František Hajnovič, CSc.

41. Riziko portfólia v závislosti od časového horizontu
Mgr. Csilla Krommerová
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Igor Melicherčík, PhD

42. Optimalizácia portfólia - koncept ekonomického kapitálu
Mgr. Iveta Kotmanová
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Milan Barančok

43. Analýza dopadu sociálnej politiky na príjmové rozdelenie rodín na Slovensku, s použitím databázy SILC
Mgr. Jana Vašíčková
Vedúci diplomovej práce: Ing. Anton Marcinčin, PhD

Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne    SLSP Logo
44. Ocenenie Credit Default Swapov a porovnanie ich vývoja v čase finančnej krízy
Mgr. Katarína Kadlečíková
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Ľuboš Šesták

45. Zabezpečené dlhové obligáce - Kalibrácia modelu na trhové dáta a analýza krízy kreditného trhu
Mgr. Martina Timočková
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Milan Barančok

46. Aukcie
Mgr. Martin Novák
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Ján Pekár, PhD

47. Mean-Variance Hedging for Exotic Option
Mgr. Matúš Holos
Vedúci diplomovej práce: Prof. Ing. Aleš Černý, PhD.

48. Očakávané výšky dôchodkov v 2. pilieri v porovnaní s 1. pilierom a vplyv reforiem na deficit prvého piliera
Mgr. Peter Mikuláš
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Igor Melicherčík, PhD.