Školský rok 2010/2011


Optimal Portfolio Management in Incomplete Markets
Mgr. Juraj Hledík
Vedúci diplomovej práce: prof. Aleš Černý

Práca bola ocenená cenou rektora Univerzity Komenského
Analysis of the dependence between economic growth and environmental quality
Mgr. Pavol Majher
Vedúci diplomovej práce: Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik

Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne    SLSP Logo
Vnorená L-Shaped metóda s adaptívnou agregáciou rezov optimality
Mgr. Michal Dobiaš
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Soňa Kilianová, PhD.

Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne    SLSP Logo
Aproximácia cien dlhopisov v dvojfaktorových modeloch úrokových mier
Mgr. Jana Halgašová
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.

Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne    SLSP Logo
Credit Burden of Households in Slovakia
Mgr. Adam Biroš
Vedúci diplomovej práce: Doc. Dr. Jarko Fidrmuc


Kompaktné konečno-diferenčné schémy na výpočet amerických typov finančných derivátov
Mgr. Tomislav Simeunovič
Vedúci diplomovej práce: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.


Precautionary Savings and Household Consumption in Slovakia
Mgr. Michal Gramblička
Vedúci diplomovej práce: doc. Dr. Jarko Fidrmuc


Pravdepodobnostný model svetelnej križovatky
Mgr. Kamila Hollá
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Ján Somorčík, PhD.


Finančné systémy a turbulencie
Mgr. Juraj Peška
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Július Vanko, PhD.


Vplyv ekonomických a sociálnych faktorov na demografické procesy v rozvinutých krajinách Európskej únie
Mgr. Katarína Žiaková
Vedúci diplomovej práce: RNDr. František Hajnovič


Riadenie portfólia pomocou zaistených portfólii
Mgr. Zuzana Krajčovičová
Vedúci diplomovej práce: Doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.


Použitie metódy Monte Carlo vo financiách
Mgr. Roman Tišliar
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Július Vanko, PhD.


Maximum principle for infinite horizon discrete time optimal control problems
Mgr. Jakub Beran
Vedúci diplomovej práce: Prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc.


Spracovanie predikčných modelov pre prognózy spotreby zemného plynu v predajnom portfóliu SPP na slovenskom území
Mgr. Zdenka Zubáčová
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Matej Krušpán


Adverse Selection in Insurance Market with General Risk Distribution
Mgr. Zuzana Molnárová
Vedúci diplomovej práce: Prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc.


Model oceňovania korporátnych dlhopisov s rizikom likvidity a trhovým rizikom
Mgr. Zuzana Letašiová
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Ing. Ján Pataky, PhD.


Použitie Greenovej vety pri riešení spojitých úloh optimálneho riadenia
Mgr. Katarína Macková
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.


Ekonometrické modely vývoja ceny ropy
Mgr. Soňa Othmanová
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.


Krátkodobé efekty dôchodkových šokov domácností
Mgr. Monika Vaneková
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD.


Analýza horných a dolných odhadov na oceňovanie ázijských typov košíkových opcií
Mgr. Maroš Komadel
Vedúci diplomovej práce: Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.


Analýza Tobinovho modelu s Cobbovou--Douglasovou produkčnou funkciou
Mgr. Miroslav Foltin
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Peter Guba, PhD


Kvalitatívna a kvantitatívna analýza viacfaktorových modelov vývoja úrokových mier so stochastickou volatilitou
Mgr. Martin Svorad
Vedúci diplomovej práce: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.


Regionálna analýza príjmov a výdavkov domácností.
Mgr. Ladislav Fuchs
Vedúci diplomovej práce: Ing. Marek Radvanský


Applications of numerical methods for the transformed nonlinear Black-Scholes equation
Mgr. Marek Uhliarik
Vedúci diplomovej práce: Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.


Hedge fondy - mechanizmus fungovania a porovnanie s tradičnými finančnými nástrojmi
Mgr. Juraj Macko
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Milan Barančok


Analýza a modelovanie vplyvy ekonomických a sociálnych procesov na vývoj vybraných demografických ukazovateľov v krajinách V4
Mgr. Jana Matejková
Vedúci diplomovej práce: RNDr. František Hajnovič


Konvergenčné modely úrokových mier
Mgr. Zuzana Zíková
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.


Optimalizácia úrokového výnosu banky
Mgr. Richard Varga
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Ing. Ján Pataky, PhD.


Modelovanie príjmov a výdavkov na zdravotnú starostlivosť
Mgr. Jana Ďaďová
Vedúci diplomovej práce: Ing. Marek Radvanský


Modelovanie trhu úverov nefinančným spoločnostiam
Mgr. Mária Repková
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Ing. Pavol Jurča, PhD.


Lévyho procesy a oceňovanie derivátov na neúplných trhoch
Mgr. Ján Kudlačák
Vedúci diplomovej práce: doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.


Metódy priestorovej ekonometrie a modelovanie ekonomického rastu krajín V4
Mgr. Soňa Slobodníková
Vedúci diplomovej práce: Ing. Marek Radvanský


Úlohy optimálneho riadenia s ohraničeniami na stavové premenné
Mgr.Mária Gyurianová
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.


Faktory dlhu domácností na Slovensku a jeho udržateľnosť
Mgr. Martin Bača
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Juraj Zeman, CSc.


Optimalizácia nákupných kontraktov a skladovacích potrieb SPP
Mgr. Veronika Čolláková
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Martin Valentíny


Valuation of private companies in M&A process using iterative method
Mgr. Marek Vízy
Vedúci diplomovej práce: Doc. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh PhD.


Ekonomterické modelovanie spotreby energie z fosílií
Mgr. Peter Smolko
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Július Vanko, PhD


Využitie moderných metód spracovania údajov pri finančnom riadení verejnej vysokej školy
Mgr. Katarína Türková
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Peter Mederly, CSc.


Cvičenia z Maticového počtu 2
Mgr. Zuzana Plšková
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Dušan Krajčovič, CSc


Migrácia a sociálne režimy v OECD krajinách
Hana Kosáková
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Martin Kahanec, PhD.


Metódy riešenia úloh o sedlovom bode
Mgr. Alena Hrabovská
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.


Development of the Slovak economy based on structural decomposition
Mgr. Adam Řehůřek
Vedúci diplomovej práce: Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik