Školský rok 2013/2014


Analysis of solutions of the Hamilton-Jacobi-Bellman equation
Mgr. Igor Kossaczký
Vedúci diplomovej práce: Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporiteľne    SLSP Logo

Aplikácia metód data miningu na zoskupovanie epizód zdravotnej starostlivosti
Mgr. Matej Poliak
Vedúca diplomovej práce: Mgr. Henrieta Tulejová, MSc.

Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporiteľne    SLSP Logo

Modely systémového rizika
Mgr. Marián Pitoniak
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Ing. Pavol Jurča, PhD.

Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporiteľne    SLSP Logo

Trend resistant experimental designs
Mgr. Samuel Rosa
Vedúci diplomovej práce: doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.

Práca bola ocenená Cenou rektora UK

Udržateľnosť prvého piliera dôchodkového systému na Slovensku
Mgr. Tomáš Kabina
Vedúci diplomovej práce: doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.

Práca bola ocenená Cenou guvernéra NBS

Generátor ekonomických scenárov
Mgr. Kristína Batmendijnová
Vedúca diplomovej práce: Mgr. Martin Harcek


Odhady mediánu vmodeloch teórie náhodného výberu
Mgr. Zuzana Bielaková
Vedúca diplomovej práce: doc. RNDr. Katarína Janková, CSc.


Matematické metódy v chemoterapii
Mgr. Martin Bušík
Vedúca diplomovej práce: Mgr. Soňa Kilianová, PhD.


Zaistené stratégie pre sporenie s postupnými príspevkami
Mgr. Marek Ciesar
Vedúci diplomovej práce: doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.


Riešenie problému RSA - teória čísel vs. globálna optimalizácia
Mgr. Kristína Ciesarová
Vedúca diplomovej práce: RNDr. Mária Trnovská, PhD.


Inkluzívny rast
Mgr. Miroslav Danček
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Viliam Páleník, PhD., h. doc.


Minimaxné optimálne návrhy regresných experimentov
Mgr. Gabriel Groman
Vedúci diplomovej práce: prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc.


CGE bez GAMS
Mgr. Emil Haas
Vedúci diplomovej práce: prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc.


Vývoj Bazilejských dohôd s aplikáciou na vybrané bankové riziká
Mgr. Barbora Haringová
Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.


Delta hedging exotických opcií
Mgr. Jakub Havelka
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Tomáš Bokes, PhD.


Ultimate efficiency of designs for multivariate Ornstein-Uhlenbeck processes
Mgr. Michal Hojčka
Vedúci diplomovej práce: RNDr. RNDr. Vladimír Lacko


Hodnotenie kvality školy
Mgr. Lukáš Ivica
Vedúca diplomovej práce: Mgr. Zuzana Juščáková, PhD.


Trojfaktorový konvergenčný model úrokových mier
Mgr. Michal Jánoši
Vedúca diplomovej práce: RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.


Vlastnosti hodnotovej funkcie úlohy parametrického kvadratického programovania a ich využitie v optimalizácii portfólia
Mgr. Ivan Justus
Vedúci diplomovej práce: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.


Analytické aproximácie pri modelovaní cien opcií
Mgr. Tomáš Karovič
Vedúca diplomovej práce: RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.


Numerical treatment of optimal liquidation of a large trading position
Mgr. Ján Komadel
Vedúci diplomovej práce: prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc.


Mathematical Modelling of Cell Death in Presence of Synchronous Invasion of Trichinella Spiralis Parasite
Mgr. Jakub Kovács
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Richard Kollár, PhD.


Kvantilová regresia v ekonometrii
Mgr. Lucia Kubalová
Vedúci diplomovej práce: Doc. Mgr. Marian Grendár, PhD.


NIG rozdelenia a ich využitie v stochastickom dynamickom programovaní
Mgr. Stanislava Kvandová
Vedúci diplomovej práce: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.


Strieborná ekonomika
Mgr. Miroslav Liščinský
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Viliam Páleník, PhD., h. doc.


Stochastic model of collective behaviour of ants
Mgr. Miriam Malíčková
Vedúca diplomovej práce: Mgr. Katarína Boďová, PhD.


Numerická analýza riešení nelineárnych parciálnych diferenciálnych rovníc vyskytujúcich sa vo finančnej matematike
Mgr. Zosia Oravcová
Vedúci diplomovej práce: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.


Vývoj štruktúry priemernej mzdy a zamestnanosti počas krízy
Mgr. Mária Perignáthová
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD.


Matematická interpretácia estetických zákonitostí v hudbe
Mgr. Lukáš Píš
Vedúca diplomovej práce: Mgr. Soňa Kilianová, PhD.


Consumption Smoothing During The Financial crisis
Mgr. Tomáš Rizman
Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. Jarko Fidrmuc, Dr


Optimization of Stable Budget
Mgr. Michaela Rošková
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Richard Kollár, PhD.


Fong-Vasicek model of interest rates with stochastic volatility
Mgr. Martin Šimo
Vedúca diplomovej práce: RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.


Národohospodársky význam odvetvia poľnohospodárstvo (pre SR)
Mgr. Andrej Šmahovský
Vedúci diplomovej práce: prof. dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik


Analýza multiplikátorov slovenskej ekonomiky na báze štruktúrneho modelu
Mgr. Ján Špánik
Vedúci diplomovej práce: prof. dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik


Migrácia za prácou v podmienkach Slovenskej republiky
Mgr. Martin Štefánik
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD.


Úroková miera s ohraničeným oborom hodnôt
Mgr. Jana Trajová
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.


Mzdové rodové rozdiely a ich vývoj
Mgr. Mária Žižáková
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD.